БЕЗ БЕТОН: „Камчийски пясъци“ е защитена местност

Най-големият и разнообразен дюнен комплекс в България – „Камчийски пясъци“, отново е защитена местност, обявиха от екоминистерството в петък.

Територията попада под защитата на закона през 2006 г., но заповедта за това бе обявена за нищожна с решение на Върховния административен съд, след като бе обжалвана от фирма, придобила със заменки гори там и с намерения да строи. Съдът откри, че документът няма ясно очертани граници.

Сега след години натиск на неправителствени организациибез екоминистърът Юлиян Попов е издал заповедта за защитата на над 4.5 хил. дка територия в землищата на село Ново Оряхово и село Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.

Обявяването на „Камчийски пясъци“ за защитена територия цели опазването на комплекса, който обхваща всички видове дюнни местообитания, влажни понижения и влажни зони сред дюните, както и прехода им към заливни лонгозни гори и дъбови гори и местообитание на растителни и животински видове.

В защитената местност се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването на опазваните обекти. Такива са строителство, с изключение на основен ремонт и реконструкция на съществуваща техническа инфраструктура и съоръжения; промяна на предназначението и начина на трайно ползване; дейности, водещи до промяна на хидрологичния режим; търсене, проучване и добив на подземни богатства и добив на инертни материали; поставяне на преместваеми обекти, с изключение на обекти, свързани с управлението и опазването на защитената местност; движение на МПС извън съществуващи пътища, като забраната не се прилага при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности; провеждане на сечи с изключение на принудителни и санитарни, и отстраняване на инвазивни видове и храстова растителност; палене на огън; ловуване; замърсяване с отпадъци.