БЛАГА ВЕСТ: НОИ преизчислява 350 000 пенсии

От 1 април 2024 г. Националният осигурителен институт ще преизчисли служебно пенсиите на около 350 000 пенсионери, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите, съобщиха от института днес.

Преизчисляването ще обхване работещите пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2023 г. и да не са подали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване.

Служебното преизчисляване на пенсиите бе въведено като извънредна мярка по време на коронавирусната пандемия през март 2020 г., а година по-късно мярката стана постоянно действаща. През м.г. служебно бяха преизчислени пенсиите на близо 336 000 работещи пенсионери.

Преизчисляването на пенсия с допълнително придобит стаж става по два начина:

  1. служебно, без да се подава заявление от пенсионера – при това преизчисляване се зачита допълнително само придобития от лицето осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване, на пенсията, но не се взема предвид и допълнителният осигурителен доход;
  2. по заявление на пенсионера – в тези случаи пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобитите осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след нейното отпускане, съответно – след последното ѝ преизчисляване, ако това е по-благоприятно за пенсионера.

През годините са повдигани два основни въпроса, свързани със служебното преизчисляване – защо се прави чак от 1 април и защо при него се ползва само стажът, но не и осигурителният доход. НОИ обяснява, че технически не е възможно да се направи по-рано преизчисляването, но то не ощетява пенсионерите, тъй като пенсията се преизчислява на всеки 12 месеца, като се добавят до 12 месеца осигурителен стаж, стига пенсионерът да е работил и да е подлежал на осигуряване в съответния период. По втория въпрос обаче – защо не се взема предвид и допълнителният осигурителен доход, няма ясно обяснение.

Сроковете при подадено лично заявление за преизчисление са други – в тези случаи преизчисляването се извършва от 1-во число на месеца, следващ датата на подаване на заявлението, и всяка следваща година пенсията се преизчислява през същия месец, без да има значение кой месец от годината е това.

Преизчислението не означава автоматично увеличение на пенсията. Резултатите от миналогодишната процедура показаха, че половината работещи пенсионери не са спечелили от допълнителния си стаж. В случая обаче трябва да се има предвид, че служебното преизчисляване обхваща всички пенсионери, които са имали някакъв стаж през предходната година, т.е. възможно е да са работили инцидентно само един ден.