Добра новина: Казармата влезе в стажа за пенсия

Без дебати и с пълно единодушие Народното събрание прие окончателно два ключови законопроекта с промени в социалното законодателство, около които имаше много спорове в последните седмици. Приетите текстове касаят валидността на решенията на ТЕЛК, а оттам и инвалидни пенсии, лични асистенти, финансова подкрепа на хората с увреждания, както и условията, при които се отпуска пенсия за непълен стаж – една все по-често ползвана възможност в Кодекса за социално осигуряване.

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАЖ

За действителен стаж вече ще се зачита и периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите на политическа репресия по закона за реабилитация на репресираните.

Във втората категория влизат периодите, в които репресираните са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане; времето, през което лицата, навършили 16 г. не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани, както и периодите, в които са били въдворявани в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места, както и принудително трудово мобилизирани.

Тази промяна в Кодекса за социално осигуряване засяга единствено случаите, в които човек няма достатъчно стаж, за да се пенсионира по общия ред. Тези хора могат да се пенсионират на 67-годишна възраст при минимум 15 г. действителен стаж. При всички други случаи на пенсиониране се взема предвид осигурителният стаж, в който и сега влизат въпросните периоди на наборна служба и политически репресии.

ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ В ТЕЛК

Народното събрание прие окончателно промени в закона за хората с увреждания и закона за здравето, с които ще се възстановят инвалидните пенсии, личните асистенти и финансовата подкрепа на хиляди хора, останали без валидно решение на ТЕЛК не по своя вина.

Проблемът предизвика напрежение в последните месеци, тъй като забавянето на комисиите вече надхвърля 1 година в някои случаи. През това време по сегашното законодателство хората остават без доходи, тъй като всяка помощ и услуга е обвързана с въпросното решение.

Депутатите приеха днес няколко текста, с които ще стане възможно да се възстановят правата на хората, очакващи в момента преосвидетелстване. След влизането в сила на промените ще се възстановят служебно правата на хората с изтекъл срок на експертно решение, които са подали заявление за преосвидетелстване, но е налице забавяне от над 3 месеца в решението на ТЕЛК.

Регионалните здравни инспекции ще имат 14 дни от влизането на закона в сила да предадат данните за лицата на съответните институции – Агенция за социално подпомагане, НОИ и пр. Това може да означава, че пенсиите и подкрепата ще бъдат възстановени от март, а не от февруари, тъй като НОИ например обработва ведомости до 25-о число на месеца и едва ли в следващите 6 дни ще получи необходимите справки от РЗИ.

Започнатите и неприключени до влизането в сила на закона производства за преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза ще се довършат по новия ред, но без да се вземат предвид сроковете. По същия начин ще се процедира и със започнатите, но неприключили производства до 4 месеца след влизането на закона в сила.

Занапред Регионалните здравни инспекции ще уведомяват служебното хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока на решението. ТЕЛК ще имат 3 месеца да издадат новото решение и ако надхвърлят този срок, това ще се счита за забавяне и валидността на старото решение ще се удължава до издаването на ново. Така хората ще могат да ползват права без прекъсване, когато нямат вина за забавяне в преосвидетелстването.

До 20-о число на всеки месец Регионалните здравни инспекции ще изпращат служебно данни за забавените експертизи на НОИ, НЗОК, АСП и пр.

Ако човек не се яви на преглед след редовно призоваване, медицинската му документация ще се връща в регионалната картотека, а удължаването на срока на старото му решение ще се прекратява от датата на неявяването. Ако впоследствие новото решение предполага по-ниска пенсия, подкрепа и т.н., хората няма да връщат пари.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Хора с над 90% увреждания и определена чужда помощ, които получават пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност или наследствена пенсия, занапред ще имат право на финансова подкрепа в размер на 57% от линията на бедност. Тази максимална помощ в момента се изплаща само на хора със социална пенсия за инвалидност (и над 90% увреждания с право на чужда помощ). Промяната ще увеличи с над 100 лв. подкрепата за тези хора.