Дори адвокатите скочиха срещу високите банкови такси

Сложната процедура по учредяване на фирма пречи на стопанската дейност, а правото на банките да отказват без обяснения откриване на сметки, нарушава Конституцията. Това алармира адвокатската гилдия по повод проблемите, с които се сблъскват стартиращите фирми.

Още преди три месеца Висшият адвокатски съвет (ВАдС) е обсъдил с министъра на правосъдието Крум Зарков какви промени са необходими, за да се улесни регистрацията на фирма и да се премахне ненужното плащане на високи такси на банките. До момента обаче министър Зарков не е предприел нищо, въпреки че решението на проблема да не изисква промяна в закон, а в обикновена наредба на правосъдното министерство.

Става въпрос за процедурата, през която минават бъдещите търговци. Те са задължени да открият набирателна сметка, да внесат в нея уставния капитал на новата фирма – обикновено е много ниска сума, а след това да представят вносната бележка в Търговския регистър, за да бъде учредена фирмата. Няколко дни по-късно търговците закриват тази сметка, тъй като тя е изпълнила функцията си като изтеглят сумата. Тя може да бъде внесена или в касата на фирмата, или в разплащателна сметка.

Според адвокатите тази процедура е напълно излишна. Тя не е предвидена и в Търговския закон. От нея единствено печелят банките, защото таксите, които събират, се оказват многократно по-високи от парите по сметката.

Както е известно, уставният капитал за откриване на фирма в България е 2 лева, но кандидат-търговците масово внасят по набирателната сметка 10-20 лв. В същото време банките налагат такса между 25 и 35 лв. за откриване на сметка, а някои имат такси и за закриването им. „За да внесем в банката 10 лева, плащаме такса от 25 лева, а след няколко дни – допълнително 20 лева, за да закрием сметката“, възмущават се търговците.

По-големият проблем е огромната бюрокрация, с която се сблъскват всяка година над 30 000 стартиращи фирми. За да попълнят различни декларации, въпросници, заявления и спесимени, търговците трябва да прекарат минимум един час в банков офис. Те негодуват срещу огромния брой сложни и изпълнени с юридически термини документи, които се попълват ръчно.

От своя страна банките трябва да изпълняват регулациите, свързани със защитата на личните данни, автоматичния обмен на данни и мерките срещу изпирането на пари, които през последните години постоянно нарастват и увеличават бумащината. Много от търговците се принуждават да наемат адвокати, което още повече оскъпява откриването на фирма в България.

При чужденците положението е още по-сложно. Те трябва да заплащат по-големи банкови такси, като в същото време няма гаранция, че ще бъдат одобрени от банките за откриване на сметка.

Точно по този повод Висшият адвокатски съвет намира банковата процедура за противоречаща на Конституцията. Защото от 2017 г., със затягането на банковите регулации, банките имат правото да отказват откриване на банкова сметка, без да се обосновават.

„Адвокатурата е призвана да защитава правата и интересите на всички граждани и юридически лица. Правото на свободна стопанска инициатива е конституционно уредено и не е допустимо да бъде опосредствано от съгласието и преценката на трети лица, каквито са банките. Ако банката има право да отказва съдействие без обосновка, то по какъв начин едно лице може да бъде сигурно, че не е зависимо от банките при започване на бизнес? Освен това конституцията изрично урежда закрилата на чуждестранните инвестиции и стопанската дейност.“, коментира адвокат Явор Харизанов.

Искането на ВАдС да се подобри положението е подкрепено и от редица бизнес организации, сред които и стопанските камари на САЩ, Франция, Германия и Испания. „Чуждестранните инвеститори се сблъскват с бюрокрацията и остават с впечатление за липса на съдействие от българската страна. Търговци, получили отказ от страна на банките да открият сметка, смятат себе си за коректни партньори и съвестни данъкоплатци“, казва адв. Харизанов.

Българската агенция за инвестиции е била уведомена за проблема още преди години, но действия не са последвали.

За да се реши проблемът, Висшият адвокатски съвет настоява да се премахне посредничеството на банките при откриване на фирма. Уставният капитал да може да се внесе в брой в касата на фирмата и пред Търговския регистър да се представи декларация за това. А задължително откриване на набирателна сметка в банка да се изисква само, когато капиталът е над 10 000 лв., предлагат от ВАдС.

Тази нормативна промяна все още не е предложена от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.