Machine learning reaction and ai artificial intelligence.Chat bot software network.big data and block chain system.Neuralink with smart brain.generative art

Европейската комисия създава Служба за изкуствен интелект

Служба за изкуствен интелект създава ЕК. Тя има за цел да даде възможност за бъдещото разработване, внедряване и използване на ИИ по начин, който насърчава обществените и икономическите ползи и иновациите, като същевременно намалява рисковете, съобщават от Комисията.

Службата ще играе основната роля в прилагането на Законодателния акт за ИИ. Тя ще работи и за насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на надеждния ИИ и за позициониране на ЕС като лидер в международните дискусии.

За да се гарантира добре информиран процес на вземане на решения, Службата за ИИ ще си сътрудничи с държавите членки и по-широката експертна общност чрез специални форуми и експертни групи. На равнището на ЕС Службата за ИИ ще работи в тясно сътрудничество с Европейския съвет по изкуствен интелект, съставен от представители на държавите членки. Научната група от независими експерти ще гарантира силна връзка с научната общност, а допълнителен експертен опит ще бъде събран в рамките на консултативен форум, представляващ балансиран подбор от заинтересовани страни, включително промишлеността, стартиращите предприятия и МСП, академичните среди, мозъчните тръстове и гражданското общество.

От Комисията, съобщават още, че Службата за ИИ ще насърчава иновативна екосистема на ЕС за надежден ИИ. Тя ще допринесе за това, като предоставя консултации относно най-добрите практики и дава възможност за достъп до лаборатории в областта на ИИ, изпитвания в реални условия и други европейски структури за подкрепа на внедряването на ИИ, като например съоръженията за изпитване и експериментиране в областта на ИИ, европейските цифрови иновационни центрове и фабриките за ИИ.

Тя ще подкрепя научноизследователски и иновационни дейности в областта на ИИ и роботиката и ще изпълнява инициативи като GenAI4EU, за да се гарантира, че моделите на ИИ с общо предназначение, произведени в Европа и обучени чрез суперкомпютри на ЕС, са прецизирани и интегрирани в нови приложения в цялата икономика, като по този начин се стимулират инвестициите.