Иде потоп! 12 реки преливат

В резултат на валежи на 17 април, ще има по-значителни повишения във водосборите на общо 12 реки – Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, също и в горните части на водосбора Тунджа, Рило-родопските и Старопланинските притоци на Марица, водосбора на Арда, в долните части от водосбора на Струма и притока ѝ Струмешница и във водосборите на реките Места и Доспат. Това предупреди Министерството на околната среда и водите.

На 18 април речните нива ще се понижават във водосборите западно от Янтра и в по-голяма част от Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн.

В резултат на валежи речните нива ще се повишават в останалата част от Дунавски басейн, Черноморски басейн, родопските притоци на Марица и водосбора на Арда, а в резултат на оттичане, ще има повишения в долните течения на основните реки от Западнобеломорски басейн.