Businessman Analyzing Graph And Doing Financial Calculations

Как да платим по-малко данъци тази година?

До 200 лева пестим от ремонт, до 600 лева ни връщат за едно дете

От началото на март започна активната данъчна кампания – на Портала за електронни услуги на НАП вече са достъпни предварително попълнените данъчни декларации за облагане на доходите на физически лица.

За да се възползвате от услугата обаче, трябва да имате издаден персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.

В тези декларации са попълнени доходите от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са фирми, доходи от продажби в интернет с цел печалба и други.

Освен че подаваме данъчната си декларация, трябва да знаем право на какви данъчни облекчения имаме. Данъчното облекчение представлява намаление на дължимия данък. То обаче може да се ползва, само ако нямате задължения към хазната, подлежащи на принудително изпълнение.

Ако сте ползвали в пълен размер данъчните облекчения за дарения, деца и деца с увреждания през работодателя по основното трудово правоотношение и сте представили нужните документи пред него, то те не се прилагат отново към годишната данъчна декларация.

Намалена работоспособност

Право на такова данъчно облекчение имат хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. Те могат да намалят данъчната си основа със 7920 лв.

Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което тя е определена.

Доброволно осигуряване и застраховане

Хората, които са внасяли пари за доброволно осигуряване и застраховане, имат право на 10% намаление на данъчната основа и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот”.

Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ се облагат с окончателен данък.

Покупка на стаж за пенсия

В този случай с данъчното облекчение се намалява данъчната ви основа със сумата на внесените през годината за ваша сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране.

Ако не ви стига стажът за пенсия, то може да си купите до 5 години. От 1 януари тази година цената на месец недостигащ стаж се увеличи заради ръста на минималния осигурителен доход, който от 1 януари вече е 933 лева. Така купуването на една година стаж вече струва 2216 лева, а месец – 184.73 лева.

Отстъпки за дарения

Данъчното облекчение за дарения позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65%.Тук обаче има различни проценти, в зависимост от това за какво са направени даренията.

Например, до 5% се намалява данъчната основа, ако сте дарили на лечебни заведения, социални услуги за резидентна грижа, детски ясли, градини, училища, висши училища и академии.

Същата отстъпка ползвате при дарение на бюджетни предприятия, регистрираните в страната вероизповедания, предприятия или кооперации на хората с увреждания и Агенцията за хората с увреждания.

Процентът важи и за дарени средства на Българския Червен кръст,  културни институти, неправителствени организации, комуни за лечение на наркозависими или детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Доста по-голямо намаление – до 15% на данъчната основа, ще получите, ако парите са дарени за култура, а до 50% – за дарения за Национална здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и „Център за асистирана репродукция”.

За да получите данъчното облекчение, трябва към годишната данъчна декларация да приложите копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението и че предметът на дарението е получен.

Когато ползвате облекчение за дарения, направени в полза на лица в друга държава-членка на Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство, към декларацията прилагате и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

Млади семейства с ипотека

Млади семейства имат право да намалят данъчната си основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище. Те обаче трябва да отговарят на няколко условия:

  • договорът за ипотечен кредит да е на тяхно име или на съпруга/съпругата, с когото имате сключен граждански брак;
  • поне един от двамата съпрузи да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
  • ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Облекчения за деца

Най-масовото данъчно облекчение, което се ползва от данъкоплатците у нас, е за деца. Размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2023 г. се запазват същите като през предходната година. Сумите, които може да възстанови НАП, са в зависимост от броя на децата.

За едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лв., а сумата за получаване до 600 лв., за две – 12 000 лв. и сума за получаване до 1200 лв., за три и повече – 18 000 лв. със сума за получаване до 1800 лева.

За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението от годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1 200 лева. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато хората не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2023 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец).

Хората без доходи, или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, ако отговаря на условията.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие, че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, чрез подаване на годишна данъчна декларация. То може да се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

Безкасови плащания

Данъчното облекчение за безкасови плащания позволява намаляване на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лева. За да го получите, то трябва да имате през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като 100% от тези доходи да сте получили по банков път.

Освен това трябва да сте извършили безкасови плащания в размер на 80% или повече от тези доходи.

Към годишната данъчна декларация не прилагате документи. Необходимо е единствено да направите отметки на съответното място в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация. Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Данъчно облекчение за ремонт на дома

От началото на 2021 г. влезе в сила данъчно облекчение за ремонт на жилище. Облекчението позволява хората да намалят годишния си облагаем доход с направените разходи за труд в размер до 2000 лв. при ремонт или подобрение на притежаван от тях жилищен имот.

Тъй като данъкът върху доходите е 10%, реално дължимите данъци може да бъдат намалени с до 200 лв. Отстъпката не може да се ползва за  вложените строителни материали, а само за труда на майстора, който трябва да е регистриран търговец.

Данъчното облекчение важи за всякакъв тип ремонти, например смяна на паркет, на мебели, ремонт на кухня, на ВиК и ел. инсталация и др., но става дума за жилищни имоти, а не за офиси или имоти в търговски предприятия.

Основно изискване е ремонтът да е документиран, тоест да е легален от данъчна гледна точка. Друго изискване е имотът да е собствен или съсобствен.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от един човек, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер, ползван от всички съсобственици, не превишава сумата от 2 000 лв.

Облекчението може да се използва само за имот в България. Друго важно условие е жилището да не е част от имуществото на фирма. Трябва да пазите платежния документ, фактурата или касовия бон за положения от майстора труд, който трябва да бъде посочен на отделен ред в данъчната декларация.

Няма нужда да изпращате фактурата до НАП, но трябва да я пазите, защото след проверка те може да ви я поискат.

Срокове

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация 2024 г. от физически лица е 30 април.

Хората, които извършват дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли 2024 г., тъй като тази година 30 юни е неработен ден.

Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1 юли 2024 г.