Businessman Analyzing Graph And Doing Financial Calculations

Какви данъчни облекчения можем да ползваме?

Данъчно облекчение означава намаляване на дължимия данък или възстановяване на вече взет от държавата данък върху доходите през годината. Важно условие за ползване на данъчно облекчение е да нямаме подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Също така, за да има намаляне на дължим данък или възстановяване на вече внесен, е необходимо да сме имали облагаеми доходи през предходната година.

Тук ще разгледаме различните видове данъчни облекчения за физически лица, описани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Приложение 10 от годишната данъчна декларация касае данъчните облекчения – за допълнително доброволно осигуряване и застраховане, за дарения, за млади семейства, за семейства с деца и др. Част от тези облекчения могат да се ползват или при работодателя до края на календарната година (в случая 2023) или да се декларират в годишната декларация.

Ако с попълването на данъчната декларация се оказва, че сте надвнесли данък, обикновено в резултат от ползване на данъчно облекчение, надвнесената сума се възстановява в срок от 30 дни по банковата сметка, която сте посочили в декларацията.

Какви видове данъчни облекчения има?

За деца и за деца с увреждания.

Това е най-голямото и най-често използвано от семействата данъчно облекчение. То е в размер на до 600 лв. при едно дете, до 1200 лв. при две, до 1800 лв. при три и повече деца и до 1200 лв. за всяко дете с увреждане. Няма подоходен критерий, данъчното облекчение се ползва от единия родител. До 31 декември ползването на данъчното облекчение се заявява пред работодателя, а ако сте пропуснали този срок или сте самоосигуряващ се – до 30 април в годишната данъчна декларация.

За млади семейства с ипотека

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище. За целта договорът за ипотечен кредит трябва да е сключен на името на декларатора или на неговия съпруг/съпруга, поне един от съпрузите да няма навършени 35 г. към датата на учредяване на ипотеката и ипотекираното жилище да е единствено за семейството. За ползването на това облекчение е необходимо да се приложи документ от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит.

За подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

С това облекчение може да намалим данъчната основа с до 2000 лв. (т.е. да спестим/възстановим данък в размер на 200 лв.). За целта е необходимо имотът да е в България; да сме собственик или съсобственик; да имаме документ за платения труд за ремонта/подобренията и да не сме свързано лице с лицето, извършило ремонта (т.е. няма да мине документ, че сме платили на съпруга или брат си за поправките).

За доброволно осигуряване и застраховане

При това облекчение сумата на внесените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване могат да намалят данъчната ни основа с до 10%. Внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот“ също намалят данъчната основа с до 10%.

За намалена работоспособност

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за лица с 50% и повече намалена работоспособност. То дава възможност за намаляване на данъчната основа със 7920 лв. (т.е. да спестим/възстановим от данъци 792 лв.). Данъчното облекчение може да се ползва включително както за годината на настъпване на неработоспособността, така и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение.

За лични вноски за осигурителен стаж.

Годишната данъчна основа се намалява с внесени през годината за наша сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране. Според разпоредбите на КСО лицата, достигнали възраст за пенсиониране, но на които не достига необходимият стаж с 5 или по-малко години, могат да „платят“ за него, като сами внесат необходимите осигурителни вноски.

За дарения.

Данъчното облекчение за дарения позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65%.

  • До 5% от данъчната основа е облекчението за дарения към здравни или лечебни заведения; социални услуги за резидентна грижа; детски ясли и градини, училища, университети; бюджетни предприятия; регистрирани вероизповедания, специализирани предприятия/кооперации на хората с увреждания; БЧК; културни институти и читалища; НПО с обществено полезна дейност; комуни за лечение на наркозависими; детски фонд на УНИЦЕФ; фонд „Енергийна ефективности и възобновяеми източници“ (описаните организации могат да са регистрирани в България или в друга страна от ЕС).
  • До 15% от данъчната основа е облекчението за дарения за културата.
  • До 50% от данъчната основа е облекчението за дарения за НЗОК за дейности във връзка с лечението на деца или за Центъра за асистирана репродукция.

Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дарението е получено и какъв е статутът на получателя. При дарение в непарична форма, неговата стойност се определя от цената, на която дарителят е закупил съответните предмети/продукти, или от пазарната им цена към датата на дарението.

За безкасови плащания

Позволява намаляване на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лева. За да бъде ползвано облекчението, е необходимо лицето през годината да е имало облагаеми доходи и 100% от тези доходи да са получени по банков път. Съответно безкасови плащания да са извършвани за 80% или повече от тези доходи. Към годишната данъчна декларация не се прилагат удостоверителни документи.