Woman working with finances on the table. Laptop, smartphone, money, notepad, clock

Какво обезщетение можем да получим, ако останем без работа?

В месеците с повече неработни дни сумата намалява

Безработицата у нас остава относително ниска през последните години, като от средата на 2021 г. коефициентът варира от около 4% до 5.8 на сто през януари тази година – това са около 140 до 169 хиляди регистрирани безработни в бюрата по труда.

Когато останем без работа, първият въпрос е как да запазим поне част от дохода си, докато намерим нова. Не всеки обаче, след като бъде освободен, има право на парично обезщетение за безработица.

Последните данни на НОИ показаха, че през миналата година средно на месец регистрираните безработни са били около 151 000 човека, но едва 57 314 са имали право на обезщетение – или една трета от тях.

За да получавате пари от НОИ, трябва да отговаряте на няколко условия. Първо, трябва да са внесени дължимите осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на договора ви.

Освен това не трябва да сте придобили право на пенсия за стаж и възраст – както у нас, така и в друга държава, или да получавате пенсия в намален размер.

Освен това не трябва да упражнявате трудова дейност, за която ви се внасят осигуровки, като изключение има за хората, сключили еднодневен договор за сезонна селскостопанска работа.

При определяне на правото на обезщетение за безработица се зачита и времето на платеното и неплатеното майчинство, болничните, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Зачитат се и до 30 дни неплатен отпуск в една календарна година, както и стаж в друга държава, с която България има договор.

Изплащането на обезщетението не става автоматично, а трябва безработният да се регистрира в Агенцията по заетостта. Първо се подава заявление по образец до избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Това може да стане и онлайн, но за целта е нужен квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.

Начините за подаване на заявлението са два – или чрез електронната услуга „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл. 54а от КСО“ на НОИ, или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Министерство на електронното управление.

Разбира се, безработният може да подаде документите и на хартия в Бюрото по труда по постоянен или настоящ адрес.

Сроковете за регистрация са до 7 работни дни в Бюрото по труда, като до 3 месеца трябва да подадете заявление-декларация в НОИ. Тогава паричното обезщетение се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването.

Ако сте подали заявлението след срока по неуважителни причини, то паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период, намален със закъснението.

За уважителни се признават:

 • задържане от органите на властта;
 • явяване в съд или друг държавен орган;
 • участие във военноучебен сбор или преподготовка;
 • заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени с официален документ, за които териториалното поделение на НОИ е уведомено своевременно.
 • Каква сума ще получа и колко време ще ми бъде изплащана?Два от най-важните въпроси са колко време може да получавате обезщетение за безработица и каква ще е сумата. Тя не се определя за месец, а на ден, и е различна всеки месец, защото се изплаща само за работните дни.

  Тоест, ако има повече празнични дни, както например през май и декември, то през тези месеци ще получите по-малко пари.

  Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внасяни осигуровките за фонд “Безработица” в последните 24 месеца, преди да ви прекратят договора.

  Сумата не може да бъде по-малка от минималния и по-голяма от максималния дневен размер, които се определят всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

  През 2024 г. минималната сума е 18 лева на ден, а максималната – 107.14 лева на ден. Месечният размер на обезщетението се определя, като дневната сума се умножи по броя на работните дни в месеца.

  Колко време ще получавате парите зависи от общия ви трудов стаж до този момент. Ако имате до 3 години трудов стаж, то ще взимате парите 4 месеца.

  При стаж от 3 години и 1 ден до 7 години – 6 месеца; от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца; от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца. Най-дълго – една година, ще получавате обезщетение от борсата, ако сте натрупали над 15 години трудов стаж.

  Всичко това обаче важи, ако договорът ви е прекратен от работодателя. Ако обаче служителят напусне по собствено желание или по взаимно съгласие, както и при дисциплинарно уволнение, то той има право да получава минималния дневен размер на обезщетението за срок от 4 месеца.

  Същото важи и ако не са минали 3 години от последното му оставане без работа, когато е получавал обезщетение.

  Последните данни на НОИ показаха, че средната сума на месец, която безработните у нас са получавали през 2023 г., е 716 лева. Обезщетението на мъжете е по-голямо – средно 794 лева, а на жените – 656 лева.

  Данните сочат още, че всеки трети е получавал на ден от 18 до 25 лева, а 12 на сто – от 25 до 35 лева. Хората, на които е изплатена максималната сума от 85.71 лева на ден, колкото е тя за 2023 г.,  са били едва 5218 човека, или 9 на сто от всички безработни с право на обезщетение.

  Кога се получават парите?

  Паричните обезщетения за безработица се изплащат от Националния осигурителен по сметка, посочена от безработния. Те се превеждат на 15-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.