Левовете в евро: Ще скочат ли двойно цените – говори БНБ

БНБ и Министерството на финансите най-сетне започват разяснителна кампания за еврото. В рубрика „Най-често задавани въпроси“ двете институции отговарят на сайтовете си как ще се превалутират банковите ни сметки, какво ще стане със заемите и спестяванията ни, ще се променят ли лихвите, как ще се преизчислят заплатите от левове в евро, как ще обменят парите в брой и т.н.

Най-забавният от често задаваните въпроси е:

Ако сега заплатата ми е 1500 лева, ще стане 1500 евро, като влезем в еврозоната?

Е, след време може и да стане, но няма да е веднага след като приемем общата европейска валута.  В първия ден, в който България вече е член на еврозоната, всички възнаграждения ще минат в евро по добре познатия ни от години фиксиран курс – 1.95583 лв. правят 1 евро. Така заплатата от 1500 лв. ще стане 766,94 евро, като при добро желание на работодателя тя може да бъде закръглена на 767 евро.

Правилото е, че сумите в трудовите договори трябва да се превалутират в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент – ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак, или ще бъде определена нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в лева, обясняват БНБ и МФ. 

Вярно ли е, че цените ще се удвоят?

Да, след много време цените може и да се удвоят, но със сигурност няма да е покрай въвеждането на еврото и няма да е никак скоро. БНБ и МФ посочват, че за да мине гладко преходът и за да няма „надуване“, ще има „железни“ правила и контрол, уредени в Закона за еврото.

Превалутирането от лев в евро ще се извършва, като цената в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс  – с всичките пет знака след десетичната запетая. Няма да се  допуска прилагане на „съкратена форма на курса“ – примерно 1.96, вместо 1.95583 лева. Едва след превалутирането получената сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая, като се използва добре известното ни от математиката правило: 

– когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от 5, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;

– когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Ще има дълъг период, през който цените на цените на стоките и услугите ще трябва да се обявяват и в двете валути. Така хората ще свикнат с евроцените, а освен това ще могат сами да проверяват дали някой не закръглява, нарушавайки правилата. Двойното показване на цените ще продължи цяла година. Опитът на страните, въвели еврото преди нас, показва, че тази мярка работи отлично срещу „спекулантите“.

Ако видим, че ни мамят? 

Сигналите ще могат да се подават чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез безплатната телефонна линия за еврото, която ще бъде открита 6 месеца преди датата на въвеждане на еврото.

Какво ще стане с левовете –  в брой, в банкови сметки, заеми?

От деня на въвеждането на еврото всички заеми, отпуснати в левове, се превръщат в евро. Банките и фирмите за бързи кредити нямат да имат право да използват превалутирането като претекст за промени в сключените договори, които биха навредили на интересите на клиентите, става ясно от отговорите на БНБ-МФ.  

Няма да са необходими никакви формалности по превръщането на  задължението от лева в евро – заемните договори си остават в сила, само левовите суми се превръщат в евро по официалния курс –  1.95583 лева за евро.

Същите правила се прилагат и за всички сметки в банките – разплащателни, депозитни, спестовни и други.  В деня на приемането ни в еврозоната те бъдат превалутирани в евро автоматично и безплатно.  Ако в същия ден поискате да изтеглите пари – от офис или от банкомат, ще получите евро.

Също така от първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват единствено в евро.

Ами левовете от „бурканбанк“

От датата на въвеждане на еврото Българската народна банка ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България банките и „Български пощи“ ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

През следващите шест месеца банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в евро, но ще имат право да налагат такса за тази услуга.

След изтичането на първите 12 месеца от въвеждане на еврото банките и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

„В месеците преди въвеждането на еврото гражданите ще бъдат насърчавани да депозират възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки. Като се има предвид, че всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на датата на въвеждане на еврото, считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро“, посочват БНБ и МФ.

 Какво ще стане с данъците 

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, т.е. един месец от датата на въвеждане на еврото.

След датата на въвеждане на еврото в България възстановяването на недължимо платени или събрани преди въвеждането на еврото суми за данъци, държавни или общински такси, задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции, и други публични задължения, ще се извършва в евро.

Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била законно платежно средство в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация. Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро.

Гражданите питат и къде могат да намерят пълна и вярна информация за въвеждането на еврото в България

В края на март ще заработи специална интернет страница за еврото, която ще е основният канал за информиране на гражданите и бизнеса за въвеждането на еврото в България. На нея ще се публикува информация за:

  • Ползи от въвеждане на еврото;
  • Полезна практическа информация, вкл. времеви периоди и начини за обмяна на валута и двойно обозначение на цените, промени за гражданите и за бизнеса;
  • Външен вид и защитни елементи на евробанкнотите и монетите;
  • Добри практики и опит на други страни, въвели еврото;
  • Документи, регламентиращи процеса по въвеждане на еврото – Националният план, Законът за въвеждане на еврото, насоки/препоръки, свързани с приемането на еврото в различни сектори и др.

Информация ще може да се получи и на специална безплатна телефонна линия, която ще бъде разкрита по-късно. Предвижда се да бъде разработено и мобилно приложение, което да информира, но и да се ползва като калкулатор за изчисляване на стойността на стоки и услуги от лева в евро и обратно.

БНБ и МФ обещават да проведат „всеобхватна комуникационна кампания“ с помощта на  ТВ канали, радио, социалните мрежи, онлайн и печатни медии и др.

Няма време

Усилията на държавата да обясни на българите смисъла на еврочленството и как ще стане въвеждането на общата европейска валута,  са доста позакъснели.  До скоро целта за въвеждане на еврото бе 1 януари 2024 г.  – тоест след 10 месеца. Дори при новия хоризонт за приемане на еврото – 1 януари 2025 г., няма много време. Докато държавата се помайваше, противниците на членството на България от години гръмогласна кампания „против“ и използвайки полуистини и откровени лъжи, успяха да превърнат много хора в евроскептици  – най-вече с плашилото на високи цени и ужасно обедняване. Но все пак по-добре е късно, отколкото още по-късно.