МОН откри стотици нарушения в ЮЗУ, препоръча на университета да уволни преподаватели

До проверката се стигна след сигнал на бивш преповадател в ЮЗУ, че студенти се дипломират с фалшиви оценки

Министерството на образованието и науката откри стотици нарушения в документацията на Правно-историческия факултет в Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

Причината за проверката е изнесената в началото на декември информация от историка и вече бивш преподавател доц. Стефан Дечев. Тогава той съобщи, че студенти завършват с фалшиви оценки, фалшифициране на подписи и др. Дечев разказа и за случай, при който студент е получил диплома, без да е полагал изпити.

„Всички (нарушения) са по време на ръководството на декана доц. д-р Николай Марин и зам.-декана доц. д-р Валентин Китанов. Доц. Китанов е и ръководител на катедра „История“, каза през декември доцентът.

Сега от МОН съобщават, че проверката е установила, че голяма част от учебната документация в Правно-историческия факултет се води непрецизно, некоректно, допуснати са редица технически грешки, поправки на заглавия на дисциплини, грешки в хорариума, както в ECTS кредитите по отделните дисциплини.

От проверените главни книги на специалностите „История“, „История и археология“ и „Архивистика и информационна сигурност“ – на случаен принцип, от випуск 2015 г. до випуск 2020 г., комисията е установила 58 случая на нарушение на изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

В допълнение към тях липсват изпитни протоколи, но от тях са били нанасяни оценки в главните книги. В други случаи липсват номера и дати на изпитни протоколи, както и оценки по определени дисциплини. Има коригирани текстове с коректор, неподписани оценки и невписани оценки в главната книга при издадени дипломи.

От проверените главни книги по специалността „Право“ с всички студенти–редовно обучение, записани от 2015 г. до 2018 г., комисията е установила 80 случая на нарушение на Закона за висшето образование и на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Сред нарушенията са: обучение в съкратени срокове, преместване от друго висше училище от друга специалност, неспазване на продължителността на обучението, неспазване на хорариума по задължителните дисциплини, както и признаване на изпити от една образователно-квалификационна степен в друга.

Установено е, че липсват 4 протокола от проведени изпити, а в други протоколи има вписани оценки без подпис или невписани такива в главната книга. В главната книга има вписани оценки по дисциплините, които са водени от един преподавател, но са подписани от друг човек, както и други нарушения.

От ректора е изискано писмено становище за всеки от установените случаи на вписани в главната книга оценки, за които липсват изпитни протоколи, включително да посочи кои са лицата, които са ги вписали.

Той трябва да изиска и писмени обяснения от отговорните членове на академичния състав и на административния персонал за всички неподписани оценки в изпитните протоколи и в главните книги и да приведе документацията в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Ректорът трябва да представи на МОН образци на изпитни протоколи и главна книга по изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Освен това е направена препоръка да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 58а от Закона за висшето образование – член на академичния състав или на останалия персонал на висшето училище подлежи на дисциплинарно уволнение, ако умишлено извърши някое от следните нарушения: постави изпитна оценка без да е проведен изпит; изпита и постави оценка на лице, което няма право да се яви при него; издаде документ, който невярно отразява завършени етапи в обучението на студент, докторант и специализант.

От Министерството на образованието съобщават още, че при необходимост констатираните факти и обстоятелства ще бъдат предоставени на прокуратурата, която също проверява ЮЗУ.