Можем ли да получим пенсия без да сме работили?

Какво означава понятието "пенсия" и всеки ли ще получава такава, когато приключи професионалния си път?

Какво означава понятието „пенсия“ и всеки ли ще получава такава, когато приключи професионалния си път? В общия случай целта на пенсията е да покрие част от дохода, който човек е получавал, докато е работил и е внасял през това време осигуровки във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване. Последните данни на Националния осигурителен институт за 2022 г. показват, че средната пенсия замества 38.3% от средната заплата и 51.9 на сто от средния осигурителен доход за страната. Тези проценти се повишават спрямо 2021 г., когато пенсията е замествала 34.4 от средната заплата и 45.9 на сто от осигурителния доход.

Пенсията представлява периодично парично плащане всеки месец, но за да получавате такава, трябва да изпълните редица изисквания, посочени в закона. Съгласно Кодекса за социално осигуряване обаче пенсиите у нас са два вида – за трудова дейност и такива, които не са свързани с работа.

Трудови пенсии 

Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Най-масовата пенсия у нас е тази за стаж и възраст. По данни на НОИ, към края на септември 2023 г. отпуснатите пенсии у нас са общо 2 044 127 като 1 439 775 са именно за стаж и възраст. Човек започва да получава такава пенсия, след като навърши нужната възраст и натрупа необходимия стаж, които се определят всяка година с бюджета за следващата. През последните години и стажът, и възрастта за пенсия се повишават непрекъснато.

Така например, ако се пенсионирате тази година при най-масовата трета категория труд, условието е да имате 62 години и 2 месеца навършена възраст и 36 години и 6 месеца осигурителен стаж за жените и 64 години и 7 месеца навършена възраст и 39 години и 6 месеца осигурителен стаж за мъжете.

Необходимата възраст за пенсиониране при непълен трудов стаж става 67 години, при наличие на 15 години действителен осигурителен стаж. Работещите в сектор „Отбрана и сигурност” вече ще се пенсионират на 54 години и 2 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола.

През 2024 г. минималната  възраст за пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд или са променили осигуряването си, е съответно 50 години и  8 месеца за жените и 54 години и 2 месеца за мъжете от първа категория и 55 години и  8 месеца за жените и 59 години и 2 месеца за мъжете от втора категория труд.

Сборът от навършената възраст и стаж се запазва на 100 за мъжете и 94 за жените и за двете категории труд.

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Друга трудова пенсия е тази за инвалидност поради общо заболяване. Тя се отпуска на хора с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане. И тук има изискване за придобит стаж до датата на инвалидизиране. Стаж не е нужен, ако това е станало по рождение или сте на възраст до 20 години. За хора до 25 години нужният стаж е 1 година, като поне 4 месеца трябва да са действителен осигурителен стаж.

За хора до 30 години, нужният стаж е 3 години, от които поне 1 година действителен, а над 30 години – 5 години стаж, но не по-малко от 1 година и 8 месеца действителен осигурителен стаж.

Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест 

Право на нея имат осигурените, загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Наследствена пенсия 

Наследствена пенсия се отпуска на децата, преживелия съпруг и родителите на починалия, като в закона се предвидени няколко условия за това. Децата имат право на такава до навършване на 18-годишна възраст, а след това, ако учат – за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст.

Преживелият съпруг (или съпруга) може да получи наследствена пенсия 5 години преди да навърши възрастта за пенсиониране по общия ред или преди това, ако има ТЕЛК (НЕЛК) за 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.

Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта за придобиване на право на пенсия по общия ред, но не получават такава.

Пенсии, несвързани с трудова дейност 

Освен пенсиите, свързани с времето на осигуряване и възрастта, има и такива, които се отпускат за заслуги или по други причини.

Социална пенсия за старост

Право на такава имат хората, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца. При определяне на годишния доход не се включват добавката за чужда помощ, социалните помощи, включително тези за отопление, както и семейните помощи за деца. Социална пенсия за старост не може да се получава заедно с друг вид пенсия, а от 1 януари 2016 г. не се отпуска на хора, на които е отпусната друга, включително и от друга държава.

Социална пенсия за инвалидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат навършилите 16 години, който са с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане повече от 71 на сто. Тя също не може да се изплаща заедно с друг вид пенсия, поради което, отпуснатите от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2018 г. включително се спират, а от 1 януари 2019 г. не се отпуска на тези, който взимат друга пенсия, включително и от друга държава.

Пенсия за военна инвалидност

Дава се на хора загубили работоспособността си, поради това, че са заболели или са пострадали през наборната военна служба или службата в запаса или в резерва.

Пенсия за гражданска инвалидност 

Отпуска се на лица, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали  при изпълнение на гражданския си дълг или случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи.

Персонални пенсии

Държавата отпуска в изключителни случаи персонални пенсии. Те се дават на жени, навършили 67 години и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст. Право на персонална пенсия имат и хора, навършили 67 години, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за лица с трайни увреждания – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ. При тази пенсия обаче има и подоходен критерий – годишният доход на член от семейството трябва да е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца преди искането за пенсия.

Получаване на пенсия

Изплащането на пенсията може да става по два начина – на адрес чрез пощенската станция или по сметка чрез банка. При подаване на заявлението за отпускане на пенсия във формуляра се попълва желанието на пенсионера как да получава пенсията си, т.е. той вече трябва да е избрал само един от начините за изплащане на пенсията. Не може част от пенсията да се изплаща чрез пощенска станция, а друга част да се превежда по сметка.