НАГЛОСТ: Фирма посяга към 20 тона злато в защитена зона

„Тинтява Експлорейшън“ отново иска да добива злато и сребро в Ивайловградско, става ясно от инвестиционно намерение, подадено в РИОСВ – Хасково. Това е втори опит на фирмата да получи концесия за терена, част от който попада в защитена зона.

В предложението на фирмата се казва, че „чрез реализацията му се очаква да подобри условията за живот на хората от общината, подсигурявайки над 250 добре платени постоянни и над 1 000 работни места по време на строителството.“

Записано е също, че възложителят „предвижда да извърши добив и преработка на полиметални (златно-сребърни) руди от находище „Розино“, площ „Тинтява“, като концесионна площ е 3044,7 декара, от които нарушената площ ще бъде 1308,5 дка.

Инвеститорът планира да прави това 9 години, като обещава над 200 млн. лв. капиталови инвестиции през първите две години.

Освен това обещава да инвестира в здравеопазване, образование, култура и спорт.

Това е втори опит на „Тинтява Експлорейшън“ да получи концесия за добив и преработка на полиметални руди в този регион.

Първият път бе в края на 2021 година, но дружеството бе принудено да се откаже от инвестиционното си намерение, защото бе преценено, че то ще нанесе непоправими щети на природата.

Преценката на експертите по биоразнообразие към РИОСВ Хасково за проекта бе, „че има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, в защитени зони „Родопи Източни“ и „Бяла река“.

В екоинспекцията бяха постъпили възражения от Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност, Сдружение “Балканика“ и Коалиция „Да остане природа в България“, според които

описаните в инвестиционното предложение дейности крият сериозна заплаха за опазваните в защитената зона местообитания.

Районът попада почти изцяло на територията на защитена зона за опазване на дивите птици „Бяла река“ BG0002019, която се характеризира с висока степен на съхранение и естественост на природните екосистеми, според Българското дружество за защита на птиците.

Рудодобивът по открит способ противоречи на предмета и целите на опазване на защитената зона, тъй като е свързан с необратимо унищожаване на големи по площ територии, фрагментиране на местообитания, значително безпокойство, замърсяване, риск от залпови замърсявания.

В Защитена зона „Бяла река” са установени 167 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България. Тя е част от „Царството на лешоядите” – тук гнезди двойка египетски лешояди, а белоглавите и черните лешояди често идват за почивка и търсене на храна.

Ценните залежи в този регион са установени от български геолози след десетилетен теренен труд.

Специалисти са изчислили, че златните запаси в „Розино“ възлизат на 20.762 тона.

За сравнение, оценката за прочутото Ада тепе, което в момента се разработва от „Дънди прешъс металс“, е за малко над 26 тона злато. Но пък в „Розино“ има бонус от 350 тона сребро.

През 2017 г. „Горубсо“ получи разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Тинтява“ в Източните Родопи и за целта основа фирмата „Тинтява експлорейшън“.

Фирмата е с адрес на регистрация в Ивайловград, капитал 164 хил. лв. и предмет на дейност: Търсене, проучване, добив и преработка на полиметални руди, производство на концентрати, минно строителство, добив и преработка на неметални полезни изкопаеми, производство на строителни материали, промишлени и транспортни услуги, търговия в страната и чужбина, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

Тази фирма прави проучвания и открива залежите, макар преди това те да са открити от български геолози. А промяна в нормативната уредба през 2020 година дава право на този, който открие залежите да получи концесия без търг. Затова и оттогава фирмата се опитва да реализира инвестиционно намерение за добив в региона.