Нов закон за фалита! Опрощават борочове, ако са над 7800 лева

Само хора, които имат задължения в размер над 10 минимални заплати, ще имат право да поискат обявяване във фалит и част от борчовете им да бъдат опростени. Това предвижда изцяло нов закон за несъстоятелност на физическите лица, който беше приет на първо четене от правната комисия към Народното събрание. При сегашната минимална заплата от 780 лв., това означава, че дългът трябва да е над 7800 лв.

Приемането на закона е част от ангажиментите на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, затова парламентът ще трябва да го приеме, за да поискаме следващия транш от парите. Но голяма част от длъжниците в страната няма да могат да се възползват от закона.

Проектът на закон беше внесен в парламента от служебното правителство. Законът няма да важи за хора с малки дългове, няма да се прилага и за хора със свободни професии, занаятчии или такива, които упражняват търговска дейност. Освен това процедурите по обявяване във фалит са близки до тези за фалит на търговско дружество, което означава доста дълъг процес с участието на адвокати. Проектът беше подкрепен от депутатите на първо четене, но имаше критики, че процедурите са твърде тромави и сложни.

За да може човек да поиска от съда да бъде обявен във фалит, той трябва да е добросъвестен, предвижда проектът. Това означава да изпълнява редица условия, сред които е през последната една година преди да поиска фалит да е работил, освен ако няма здравословни или други основателни причини да не работи.

А най-често именно в резултат на това, че хората остават без работа, не могат да плащат задълженията си и може да стигнат до фалит. Друго такова условие е през последните пет години да не е давал пари за стоки и услуги, които не задоволяват негови или на семейството му потребности, и които не са съобразени с размера на доходите му. Съдът ще трябва да преценява дали покупката на телефон за 1000 лв. или едноседмична почивка в Гърция е задоволяване на потребности на семейството или ненужен лукс за недобросъвестен длъжник.

Ако човек подаде заявление в съда за обявяване във фалит и съдът го одобри, ще стартира доста продължителна процедура за разпродаване на имуществото му в опит да бъдат изплатени борчовете му, предвижда законът. За да стартира процедурата длъжникът трябва да има имущество, достатъчно да изплати поне 30% от борчовете си, както и да плаща на синдик. След това трябва да минат поне три години, в които синдикът разпродава имуществото му, и чак след това, ако са останали дългове, те ще бъдат опростени.

Ако човек няма достатъчно имущество, за да изплати поне 30% от задълженията си, процедурата е много по-бавна. Първо длъжникът ще трябва да чака една година, преди съдът да прекрати производството по несъстоятелност. Защото в този срок може да придобие някакво имущество. След това длъжникът трябва да чака още пет години, и едва след това, ако все още има неизплатени задължения, те ще бъдат опростени.

Тестове от проекта на закон

Не се счита за добросъвестен длъжник, който:

  1. е осъден за злоупотреба на доверие, за престъпление срещу кредиторите или за престъпление срещу финансовата, данъчната или осигурителната системи, освен ако е реабилитиран;
  2. е работоспособен, но през последната година преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е упражнявал трудова или друга дейност, която да е източник на доходи, независимо от начина на нейното възлагане и изпълнение, без основателни причини;
  3. през последните 5 години преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност е извършил нарушение на задължение за деклариране на доходи или имущество;
  4. се е разпоредил безвъзмездно със свое имущество на значителна стойност през последните 5 години преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност;
  5. през последните 5 години преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност е поел задължение по договор за заем, договор за покупка на стоки и услуги или друг възмезден договор, който не е предназначен за задоволяване на негови или на членовете на семейството, които издържа, основни жизнени потребности и когато това задължение е явно несъобразено с имуществото и доходите му;
  6. е представил неверни или непълни данни, документи или доказателства за своето имущество пред съда или синдика във връзка с производство по несъстоятелност;
  7. умишлено е препятствал упражняването на правомощията на съда и на синдика относно проверката на имуществото му, опазването и попълването на масата на несъстоятелността;
  8. не е изпълнил задължения, предвидени в този закон, в одобрен погасителен план или в извънсъдебно споразумение с кредиторите, с което е създал опасност за интересите на кредиторите.