ПАК ГРЕДА: Пенсиите за инвалидност ще се плащат чак през март

Изплащането на пенсии за инвалидност с удължен срок по списъците на Министерството на здравеопазването ще се извърши чак през първата половина на март, съобщиха от НОИ.

С преходни разпоредби в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, в сила от 29.01.2023 г., се регламентира, че служебно се възобновяват правата (пенсии за инвалидност и/или добавки за чужда помощ) на хората с изтекъл срок на експертното решение, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на закона, когато е налице забавяне в медицинската експертиза.

Информацията за тези хора е получена от Министерството на здравеопазването (МЗ) в Националния осигурителен институт (НОИ) на 13 февруари 2023 г. До 20-о число се очаква и списък на хората, за които към момента на генериране на списъците не е определена дата за преосвидетелстване. В изпълнение на закона НОИ ще изплати пенсиите и добавките по получените от МЗ списъци с удължен срок през първата половина на месец март 2023 г.

Ще се възстанови и продължи изплащането на следните видове пенсии и добавки:

– Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

– Лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;

– Лична пенсия за военна инвалидност;

– Лична пенсия за гражданска инвалидност;

– Социална пенсия за инвалидност;

– Наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз основа на определен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;

– Добавка за чужда помощ