Пенсионните фондове завършват 2023 г. с рекордна печалба

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на 2023 г. е 5 000 945 души

Пенсионносигурителните дружества приключиха 2023 г. с печалба от 99.2 млн. лв., сочат предварителните данни на Комисията за финансов надзор. През 2022 г. положителният им финансов резултат възлезе на 68.6 млн. лв.

Нетните активи на пенсионните фондове нарастват до върховите 22.9 млрд. лв., което е с 19.34% повече спрямо 12 месеца по-рано.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 20.46 на сто спрямо края на 2022 г.

Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 14.72 на сто и 9.95 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 9.82 на сто.

Осигурени лица

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на 2023 г. е 5 000 945 души, като нараства спрямо 31 декември 2022 г. с 1.58 на сто.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80.40 на сто. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12.85 на сто и 6.55 на сто.

Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0.20 на сто.

Втора пенсия

Лицата, получаващи плащания от фондовете, към 31 декември 2023 г. са 20 656, от които 2 632 пенсионери и 18 024 лица с разсрочени плащания.

Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

Към края на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 4.751 млн. лв. за пенсии, 69.768 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 245 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии към края на на 2023 г. е 229.54 лв., а средният размер на разсроченото плащане 416.55 лв.

В сравнение с края на 2022 г., средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 18.62 лв., или с 8.83 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 64.30 лв., или с 18.25 на сто.