Правосъдното министерство предлага доживотен затвор за тероризъм

Създаването на нова глава „Тероризъм“ предлага правосъдното министерство в проекта си за изменения в Наказателния кодекс. В нея влизат всички престъпления, свързани с тероризма, определени като такива в международни и европейски актове, по които България е страна.

Проектът има за цел да изпълни препоръките в Доклада от Петия оценителен кръг на MONEYVAL (Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа) от 18 май 2022 г. Постига се и пълноценно съответствие на българския наказателен закон с всички действащи международни и европейски актове в областта на тероризма и изпирането на пари. Това е необходимо условие за изваждане на България от „сивия списък“ на FATF (междудържавната Работна група за финансово действие срещу изпирането на пари), благоприятно приключване на наказателна процедура пред ЕК за непълно транспониране на директивата относно борбата с тероризма и за подобряване на доверието на международните ни партньори по отношение противодействието на престъпността. Цели се и цялостно усъвършенстване на наказателния закон с оглед подобрена защита на българското общество и икономика срещу престъпността, обясняват от МП.

Новата глава съдържа два раздела и допълнителна разпоредба за допълнителните наказания и режима на отнемане на имущества, предназначени за терористична дейност.

Първият от тях обхваща същинските терористични престъпления, криминализиращи самите терористични действия. Сред тях са престъпленията, насочени срещу лица, ползващи се с международна закрила; вземането на заложници; завладяването и разрушаването на плавателни средства; застрашаването на сигурността на въздухоплаването; престъпленията с предмет ядрен материал; както и познатите досега престъпления с терористична цел, довели до смърт, телесни повреди, унищожаване на сгради и обекти и др.

„Терористичната цел е определима чрез стремежа да се внесе смут и страх в населението или да се заплаши или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или да пропусне нещо, или да предизвика значително разстройване или разрушаване на основни политически, конституционни, икономически или социални структури на държавата или на международна организация“, се казва в текста.

Вторият раздел обхваща несъщински терористични престъпления, които се отнасят до по-ранни подготвителни етапи (приготовление, набиране и обучаване на терористи), съпътстващи и подкрепящи дейности (финансиране, организирана терористична дейност, пътуване с цел тероризъм, лично укривателство на терорист и др.), както и прояви, свързани със застрашаване с тероризъм (заканване).

Горният праг на наказанията в новите текстове е доживотен затвор, тъй като във всички свои концепции за наказателна политика държавата последователно и категорично заявява решение за отмяна на наказанието доживотен затвор без замяна.

С разширено приложение са допълнителните наказания лишаване от права и конфискация. Използването им е в изпълнение на изискването за ефективни, въздържащи и обезсърчаващи наказателни мерки, които имат изразена превантивна насоченост.

Създава се нов престъпен състав в главата за компютърни престъпления – кражбата на самоличност в онлайн среда. Подобни деяния са особено опасни, тъй като компрометират правата на личността в интернет пространството (право на име, чест и достойнство, изразяване, търсене и разпространяване на информация и пр.), а могат да доведат до сериозни имуществени или неимуществени вреди (фалшиви поръчки, теглене на кредити на чуждо име, тормоз, безпокойство, стрес и др.). Наказателна отговорност в този случай обаче ще се носи единствено при представяне за друго, реално съществуващо лице. Под ударите на закона няма да попадат например представянето за литературен или друг измислен герой.

В главата за престъпления против паричната и кредитната система се добавят престъпления, свързани с „криптоактиви“.

С преходните и заключителните разпоредби се предлагат и изменения и допълнения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), свързани с отговорността на юридическите лица. За първи път се регламентира възможността за образуване на производство за отговорността на юридическото лице в случаите, когато то е създадено или използвано за тероризъм, пране на пари или за престъпление, извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Това ще позволи търсене на административнонаказателна отговорност от юридическите лица и когато не е налице облага от извършеното престъпление.

Предлага се също нов алгоритъм на определяне на размера на санкциите, които ще са в зависимост от равностойността на облагата. Така например при размер на облагата над 500 000 лв. максималната санкция ще е до 10 000 000 лв. Когато облагата няма имуществен характер или размерът й не може да се установи, санкцията ще е от 5000 до 5 000 000 лв.