Ръстът на пенсиите се забавя през следващите години

Увеличението на пенсиите ще се забави през следващите две години

Увеличението на пенсиите ще се забави през следващите две години, показва Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., одобрена с Решение № 830 на Министерския съвет. В периода 2024-2026 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват от 1 юли всяка година с процент, определен като сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година или по така нареченото швейцарско правило.

От 1 юли тази година ръстът, заложен в  Бюджет 2024, е с 11 на сто, като минималната за стаж и възраст ще стане 580,57 лв. от 523 лева сега. От същата дата социалната пенсия за старост вече ще бъде 307,07 лева. Според прогнозата на Министерство на финансите през 2025 г. увеличението на пенсиите ще е с 8 на сто. Така минималната за осигурителен стаж и възраст нараства с 46 лева до 627 лева, а социалната се вдига с 24,56 лева до 331,63 лева. Още по-скромно повишение на доходите на възрастните хора се планира за 2026 година, когато всички пенсии се очаква да се увеличат с 5,4 на сто. Така след две години минималната пенсия трябва да бъде 660,85 лева, или с близо 34 лева повишение спрямо 2025 г., а социалната за старост – 349,54 лева, или ръст от 18 лева за година.

Заложените проценти все пак са по-високи от тези, предвидени в Конвергентната програма на Република България 2023 – 2026 г., която беше публикувана през пролетта на миналата година. В нея се предвиждаше от 1 юли тази година пенсиите да се повишат с 9,6 на сто по швейцарското правило, от лятото на 2025 г. те да нараснат със 7,6 на сто, а през 2026 г. – с 5,4%.

За над 680 000 пенсионери увеличение на доходите ще дойде от юли и по линия на вдовишките добавки, които получават. Причината е, че процентът от пенсията на починалия съпруг, която те ще получават, става 30 на сто, а не 26,5 на сто. Това е първо увеличение на процента от 2011 г. насам, но самият размер на добавката се увеличава ежегодно с актуализацията на пенсиите.

Според актуализираната бюджетна прогноза обаче таванът на пенсиите няма да се променя през следващите години и остава 3400 лв., колкото е и сега. Това ощетява част хората, осигурявали се на високи доходи, като по данни на НОИ към края на септември 2023 г. 772-ма души взимат над тавана от 3400 лева, а с максимална пенсия са 1613 човека.

След предвидените увеличения на пенсии и добавки през 2024 г. разходите за пенсии по бюджета на ДОО нарастват с 2,440 млрд. лв. спрямо 2023 г. През 2025 г. и 2026 г. увеличението спрямо предходната година е съответно с 2,198 млрд. лева и 1,617 млрд. лв.

Друга промяна, заложена от финансовото министерство, е през следващите три години да се увеличат доходните критерии при определяне правото на достъп до семейните помощи за деца. Така например за получаване на пълния размер на помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, от тази година вече са нужни 710 лева на член от семейството, а не 510 лева. От 2025 г. доходът се повишава на 760 лева, а от 2026 г. на 810 лева. Така повече родители ще имат право на така наречените детски надбавки.

За получаване на 80 на сто от помощта също има промяна в нужния доход, като от тази година той нараства от 510,01 лв. до 610 лв. на 710,01 лв. до 810 лв., включително. От догодина доходът на член от семейството трябва да е от 760,01 лв. до 860 лв. включително, а от 2026 г. –  860,01 лв. до 910 лв. включително.

Увеличение се предвижда и на доходния критерий при определяне правото на достъп до еднократната помощ при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, която от началото на тази година вече е 810 лева, от следващата става  860 лв., а от 2026 г. – 910 лв.

Повече разходи в бюджета 

По данни на финансовото министерство новите мерки за периода 2024-2026 г. се очаква да доведат до общо нетно намаление на разходите с 344,5 млн. лв., като през първата година се очаква намаление на разходите с 557,9 млн. лв., а през следващите две години – увеличението им съответно със 182,7 млн. лв. и 30,7 млн. лв.

С най-голям бюджетен ефект са разходите, свързани с увеличението на размера на вдовишките добавки, което се очаква да доведе до допълнителни 104,8 млн. лв. за всяка от годините 2024 г. и 2025 г.

Ефектът от увеличението на броя на новоотпуснатите пенсии при зачитане за действителен стаж на периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба и на периодите на претърпяна репресия, в сила от 1 януари 2023 г., ще повиши разходите с 85 млн. лв. през 2024 г.

Увеличаването на максималния осигурителен доход за периода 2024-2026 г. – съответно на 3 750 лв., 4 130 лв. и 4 430 лв. от 1 януари на съответната година е свързано с допълнителни разходи за осигуровки в размер на 35,9 млн. лв. през 2024 г. и общо 105,5 млн. лв. за тригодишния прогнозен период.

Отпадането на задължението работодателят да плаща обезщетение за третия ден от болничния, което вече е в сила, ще струва на бюджета още 77 млн. лв. през 2024 г.

Допълнителните разходи, свързани с оперирането на ТОЛ системата, са в размер на 23,2 млн. лв. през 2024 г. и 43 млн. лв. през 2025 г.

Ефектът от увеличението на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане е в размер на 40,6 млн. лв. за 2024 г., а въведената през 2023 г. еднократна помощ за учениците от 2, 3 и 4 клас без доходен тест ще струва още 23,4 млн. лв.

Повече приходи

Приходните дискреционни мерки за периода 2024-2026 г. се очаква да доведат до общо нетно увеличение на приходите в размер на 913,6 млн. лв., посочват от Министерство на финансите.  През първата година се очаква нетно намаление на приходите с 53,6 млн. лв., а през следващите две години – нетно нарастване съответно с 612,0 млн. лв. и 355,3 млн. лв. Най-голям бюджетен ефект за прогнозния период има увеличаването на максималния осигурителен доход. Допълнителните приходи от здравноосигурителни и пенсионноосигурителни вноски, в резултат на повишения МОД, са в размер на 302,5 млн. лв. за 2024 г. и общо 774,1 млн. лв. за тригодишния прогнозен период.

Значителен ефект за бюджета има и пакетът от мерки за повишаване на събираемостта на приходите, в т.ч. в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, които имат за цел по-ефективна превенция и противодействие срещу данъчните измами и укриването и невнасянето на данъци. Очакваните от тях допълнителни приходи от ДДС и корпоративен данък са в размер на 740 млн. лв. през 2024 г. Ефектът върху приходитe от ДДС и акцизи в резултат на повишаването на акцизната ставка на цигарите, на пури и пурети, на тютюн за пушене, на нагреваемо тютюнево изделие, на течността за електронна цигара, въведено от март миналата година, е оценен на 140,1 млн. лв. за 2024 г. и общо 470,7 млн. лв. повече приходи за периода 2024-2026 г.