Димитринка Маринова - ОП "Околна среда"

Река от пари: ЕС ни дава 3,5 млрд. лв. за ВиК, кои ще „намажат“?

За програмния период 2021-2027 година България разполага с над 3,5 милиарда лева по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) на ЕС, с тях ще бъдат финансирани основните приоритети – води, отпадъци, биологично разнообразие, въздух, риск и изменение на климата.

Това съобщи на конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, организирана от БТА във Видин, Димитринка Маринова, държавен експерт в Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ. Мерките за кандидатстване ще бъдат отворени през тази година.

Основна част от мерките ще бъдат насочени за модернизиране на ВиК инфраструктурата – изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции, намаляване загубите на вода и регионални проучвания за ВиК инвестиции, като приоритет е даден на агломерациите с над 10 хиляди еквивалент жители.

Допустими са инфраструктурни мерки във ВиК за редица области, сред които и Плевен. Осигурено е финансиране в размер на 20 млн. лева за разработване на регионални прединвестиционни проучвания за осигуряване на бъдещи инвестиции за шест области, сред които Ловеч и Монтана, стана известно от презентацията на ОПОС.

По-голямата част от средствата в сектора на отпадъците ще бъдат насочени към общините. Предвидени са мерки за изграждане или надграждане на регионални системи на разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци.

С цел подпомагане на общините при въвеждане на таксата за битови отпадъци с основа количеството на отпадъците, е предвидено директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Националното сдружение на общините в Република България.

Предвидени са и 145 млн. лева за мерки за изграждане на центрове за разделно събиране на битови отпадъци, повторна употреба и поправка за всички общини в България. За Северозападния регион са предвидени малко над 26 млн. лева.

В областта на биологичното разнообразие са предвидени мерки за запазването му и постигане на по-добър природозащитен статус, за разработване на планове за управление на защитените зони от мрежата “Натура 2000“ на цялата й територия, мерки срещу бракониерството и трафика на защитени екземпляри, за подкрепа за зоопаркове, опазване на местни видове, създаване на нови зелени площи.

Сред допустими бенефициенти по тези мерки са общините Плевен, Кнежа и Ловеч, стана ясно от презентацията на Димитринка Маринова.

Сред допустимите мерки в областта на противодействието срещу измененията на климата са предвидени мерки за обучение на населението и отговорните структури за борба с горските пожари, за изграждане на системи за ранно оповестяване в случай на природно бедствие, обяви Маринова.

В областта на чистотата на въздуха са предвидени мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление и въвеждането на екологични алтернативи. За северозападните общини Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен за подобни мерки са предвидени 127 млн. лева, информират с презентацията си от ОПОС.