Румен Радев атакува фотоволтаиците върху плодородни земи пред КС

Президентът Румен Радев атакува пред Конституционния съд промени в Закона за опазване на земеделските земи, които са част от изискванията по Плана за възстановяване.

Според българската конституция земята е основно национално богатство и законодателят трябва да я пази, а не да допуска посегателства срещу нея, е позицията на държавния глава, разпространена от прессекретариата му.

„С обнародвания Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници – част от законите по Плана за възстановяване и устойчивост – народните представители въведоха и промени в Закона за опазване на земеделските земи, с които президентът не е съгласен“, се обяснява в съобщението.

Президентът твърди, че с премахването на почти всички ограничения пред поставянето на инсталации за производство на ВЕИ върху обработваема земя, новите разпоредби създават риск от безконтролно превръщане на земеделски площи във всякакъв тип централи за производство на енергия. Допускането на строителство на съоръжения за вятърна, слънчева, водноелектрическа, геотермална или енергия от биомаса и биогорива, върху висококачествена земя (5-а категория), позволява промяна на предназначението на по-голямата част от земеделските земи и пасища в България, твърди Радев.

Това, според президента, влиза в противоречие с разпоредбата на конституцията, според която земята е основно национално богатство, а обработваемата земя се използва само за земеделски нужди. Промяна на нейното предназначение се допуска единствено по изключение и при доказана нужда. Нито в мотивите, нито в разискванията по законопроекта такава необходимост не е обсъждана. Нещо повече, не са взети предвид възраженията на Министерството на земеделието и храните, а голяма част от спорните текстове са внесени между първо и второ четене, твърди Радев.

Затова и той иска обявяване на противоконституционност на параграф от Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, с които се променя закона за опазване на земеделските земи.