Съдът отказа да “спести“ 25 млн. лв. на Лукойл

Лукойл ще трябва да платят 25 млн. лв. на държавата след като Върховният административен съд отхвърли искането на компанията, свързано с дерогацията. 

Компанията искаше да се спре изпълнението на Заповед № РД-16-33/15.01.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията, свързана със Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт (ЗКРПТ). В жалбата си от „Лукойл“ твърдяха, че са платили задълженията си по закона за 2023 г.. В искането на компанията се посочва, че ако не бъде спряна заповедта на икономическия министър, ще им бъде издаден акт, че дължат на държавата допълнителна вноска в размер на 24 584 167 лева за декември 2023 г.

Според върховните съдии обаче компанията не е посочила доказателства, които да обосноват спирането на заповедта на министъра.

Съобразно мотивите за приемане на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията не покрива изцяло хипотезата, касаеща българския пазар и по – конкретно преработката и рафинирането на нефт с произход Русия. Общественият интерес се обосновава с обстоятелството, че вноските съгласно чл.3, ал.1 ЗКРПТ ще се събират Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Приоритетният обществен интерес се свърза и с разходването на тези вноски, които целят да компенсират потребителите за транспорт. В потвърждение на горното е приетото от Министерски съвет Решение № 18 от 15.01.2024 година одобряване на Програма за финансова подкрепа на физически лица за транспорт по чл. 8, ал. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, която е разработена с цел да се смекчат икономическите последици върху семействата, които в периода от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г. вкл. са получавали месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца.

С този избор се цели да се допълни пакета от подкрепящи мерки, насочени към семействата, отглеждащи деца. При съобразяване с уязвимостта на тези семейства и високата степен на зависимост на децата от гарантиране на по-добри условия за живот и развитие, оказването на подкрепа по програмата ще има благоприятен ефект върху общото благосъстояние на семействата, аргументират решението си от Върховния административен съд.

Определението на тричленния състав подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС. Делото предстои да се разгледа по същество.