Students taking a test in classroom

Сезонът на изпитите: Какво не знаем за матурите – пълна информация

Сезонът на изпитите за българските ученици започна. Първи – в средата на май, ще се явят зрелостниците, следвани от четвъртокласниците, които ще участват в националното външно оценяване в края на месеца. През юни ще бъдат проверени знанията на десетокласниците, а след това идват изпитите в края на седми клас, с резултатите от които се кандидатства за гимназиите.

Задължителната за всички ученици матура по български език и литература е след десет дни – на 17 май. На нея се очаква да се явят над 51 хил. зрелостници. Три дни по-късно – на 20 май, е вторият задължителен изпит. Той е по един от профилиращите предмети, изучавани в 11-и и 12-и клас, или по теория на професията за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии.

Оценките от изпитите влизат в дипломата за завършено средно образование, а много от университетите приемат студенти въз основа на тях.

За първи път на предстоящата изпитна сесия ще бъде даден втори шанс за полагане на един от двата задължителни изпита от вече завършилите през миналата учебна година. Целта е да им бъде дадена възможност за повишаване на една от оценките, която ще им послужи за по-успешно кандидатстване в университет.

„Дневник“ обобщава най-важното за зрелостните изпити, които предстоят.

Влизането: по-рано и с документи

Зрелостните изпити започват в 8.30 ч. Дванайсетокласниците обаче трябва да са в училището, където са разпределени за изпита, поне 30 минути по-рано. Със себе си трябва да носят:

  • документ за самоличност
  • служебната бележка за допускане до изпита.

Бележката всеки ученик трябва да вземе до 16 май от своето училище. Тя удостоверява, че ученикът има право да се яви на зрелостни изпити и кои са те. Вътре са вписани също името, адресът на училището и номерът на стаята, където ученикът ще положи всеки от изпитите.

Мобилните телефони се предават на входа на стаята. Помещенията, в които се провеждат изпитите, са под видеонаблюдение. За спазването на правилата следят квестори, като повечето от тях са учители, но не преподават дисциплината, на която се изпитват учениците. Квесторът посочва мястото на всеки зрелостник, което е обозначено с етикет с неговото име. В залата се допуска внасянето на вода и лека закуска, чието отваряне не предизвиква силен шум.

Черна химикалка и без имена

Изпитният комплект, който всеки ученик ще получи, съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист или листове за отговори и свитък за свободните отговори. Зрелостниците ще получат голям плик за изпитната си работа и малък за идентификационна бланка, която трябва да попълнят. Никъде по листовете им не трябва да бъдат отбелязвани имена.

На изпита може да се използва само черна химикалка. Трябва да спазват зададените в изпитните листове полета и да не оставят никакви знаци, които могат да ги идентифицират, за да не бъдат анулирани работите им.

Изпитът по български език – в три модула

Изпитът по български език и литература е разделен на три модула. Матурата проверява знанията на дванайсетокласниците по правопис, граматика, пунктуация, литературни похвати и жанрове, както и уменията им да анализират информация и да създават текстове. Произведенията, включени в конспекта, са 27. Изпитът съдържа 41 задачи, сред които:

  • 22 задачи с избираем отговор
  • 16 задачи с кратък свободен отговор
  • 2 задачи с разширен свободен отговор (създаване на теза от 4-5 изречения)
  • 1 задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение по литературен проблем или есе по житейски въпрос).

За първата част от изпита учениците разполагат с 60 минути. Въпросите са 21, като част от тях са с избираеми отговори, а други изискват свободен отговор. Те се попълват в специален лист за отговори, който се раздава от квесторите заедно с изпитните материали.

Вторият модул съдържа 19 въпроса от смесен тип (затворени и отворени тип въпроси). За тази част от матурата зрелостниците имат също 60 минути.

За третата част от изпита дванайсетокласниците избират между две различни теми, по които да съставят аргументативен текст до 4 страници. Жанровете са есе по житейски проблем или интерпретативно съчинение по изучавано литературно произведение. Максималните точки за този модул са 30, а зрелостниците имат 120 минути на разположение за писане. Ето и критериите, по които ще бъдат оценявани текстовете:

Втората матура – модули и време

Вторите задължителни изпити са на 20 май от 8.30 ч. Матурите са разделени на два модула.

И тази година най-предпочитаната втора матура е по английски език – за нея са се записали близо 13 хил. ученици, съобщи образователното министерство.

В зависимост от изучаваното ниво по английски език в училище матурата е разделена на три нива – B1, B1.1, B2. Изпитът съдържа два модула. Първият проверява уменията на зрелостниците за слушане и четене с разбиране, а въпросите са от затворен тип. За него учениците разполагат с 60 минути. Вторият модул трае 180 минути и съдържа въпроси, изискващи затворени и отворени отговори, както и две задачи за съставяне на текстове.

Матурата по биология и здравно образование също е сред най-често избираните изпити от зрелостниците. Матурата е разделена в два модула. Първият съдържа въпроси с избираеми отговори и са предвидени 90 минути за работа. Вторият модул се състои от въпроси със свободни отговори, а зрелостниците имат на разположение 150 минути.

Матурите са вход в Софийския университет за всички специалности без фармация и медицина

Зрелостният изпит по география и икономика също е разделен на два модула, като първият съдържа само въпроси с избираеми отговори. За него дванайсетокласниците имат 60 минути за работа. Вторият модул е със свободни отговори, като последната задача представлява отговор на поставен географски въпрос до 300 думи. Учениците разполагат със 180 минути.

Първият модул от матурата по философия съдържа въпроси с избираеми и свободни отговори, като времето за решаване е 90 минути. Втората част от изпита включва въпроси със свободни отговори, както и създаване на текст. Зрелостниците могат да избират между писането на философско есе върху фрагмент или анализ по казус. Времето за работа е 150 минути.

Скала за оценяване

Зрелостният изпит продължава общо четири часа и може да бъде напуснат най-рано час след началото, т.е. не по-рано от 9.30 ч. Това става, след като зрелостникът запечата и предаде изпитните си материали.

Максималният брой точки на всички държавни зрелостни изпити е 100. Матурата е взета, ако учениците получат минимум 30 точки за „Среден 3“. Ето скалата, по която ще бъдат приравнявани точките в оценки:

Срокът за проверка на работите е от 20 май до 5 юни. Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни. Те ще могат да бъдат проверявани онлайн в държавната информационна система за изпити, като данните за всеки ученик ще излизат при въвеждането на потребителското име и паролата, които ще бъдат вписани в служебната му бележка.

Матурите по желание

Дванайсетокласниците имат право да се явят на до два допълнителни изпита по желание за валидиране на компетентности. Оценките от допълнителните матури имат еднаква тежест с тези на двата задължителни изпита и с оценките от тях могат да кандидатстват в университет. Допълнителните матури ще са от 22 до 29 май.

На 22 май от 8.30 ч. ще са матурите по математика и география и икономика от общообразователната подготовка. В същия ден от 14 ч. ще се проведат матурите по желание от профилирана подготовка по физика и астрономия, география и икономика, изобразително изкуство, история и цивилизации, руски език и предприемачество.

В последния ден от изпитната сесия – 29 май, са изпитите по информационни технологии – общообразователна и профилирана подготовка.

Пълния график на изпитите по желание вижте тук.