Шок по върха: Политиците аут от БНБ

Народни представители, общински съветници, хора, заемали ръководни или контролни длъжности в политически партии не може да бъдат назначавани в Българска народна банка. Това предвижда проектът за нов Закон за БНБ, чиято цел е централната банка да се адаптира към новите изисквания при влизането на страната ни в еврозоната и замяната на лева с еврото. Очакваната дата е 1 януари 2025 г.

В новия закон значително се разширяват изискванията, на които трябва да отговарят лицата, за да бъдат назначени за служители в БНБ. В момента има изисквания само за членовете на управителния съвет, но сред тях не фигурира забрана да са били политици. Трябва да припомним, че сегашните двама нови подуправители на БНБ кацнаха там директно от парламентарните им банки – председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ Андрей Гюров и депутатът от ДПС Петър Чобанов.

За служители на БНБ не може да бъдат назначавани също така лица, които са били еднолични търговци,  съдружници в търговско дружество, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници,  ликвидатори или синдици, членове на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация, както и такива, които са в определена връзка с поднадзорни лица, а такива са ръководствата на търговските банки и останалите небанкови финансови институции, които се надзирават от БНБ.

Приемането на изцяло нов закон за БНБ се налага заради множеството забележки в конвергентните доклади на ЕЦБ и на ЕК от 2022 г. към сега действащия закон за централната банка, става ясно от мотивите към законопроекта. Сегашният закон за БНБ не съответства на европейската правна рамка заради ограниченията на валутния борд върху паричната политика на банката и забраната за парично финансиране от нейна страна. Освен това се налагат и много промени заради интеграцията на БНБ в евросистемата, свързани със събиране на статистически данни, управлението на международните валутни резерви, платежни системи, емитиране на банкноти, политика по определяне на валутния курс и др.

ПАДА РЕЖИМЪТ НА ВАЛУТЕН БОРД

Тъй като с влизането ни в еврозоната в България ще престане да действа режимът на валутния борд, най-големи промени ще се случат в управление „Емисионно“ на БНБ.

То вече ще бъде натоварено с осъществяването на паричната политика на ЕЦБ, ще отговаря за парите в обрашение и за управлението на резервните активи на Българската народна банка. Управление „Емисионно“ ще отговаря само за прилагането на паричната политика на ЕЦБ, но няма роля при формулирането ѝ доколкото това е въпрос от компетенциите на УС на ЕЦБ, в който управителят на БНБ ще бъде член след въвеждането на еврото в страната, се посочва в мотивите към законопроекта.

Управление „Банков надзор“ запазва функцията си по упражняване на надзор върху банковата система.

Управление „Банково“ продължава да отговаря за надзора върху операторите на платежни системи, върху доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари, както и за предоставянето на спешна подкрепа за осигуряване на ликвидност на банки, която замества досегашната функция на кредитор от последна инстанция.

ПРОМЕНИ И ЗА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Промяната в начина на осъществяване на паричната политика от страна на БНБ по новия закон ще засегне и дейността на търговските банки в страна. Те ще трябва да приспособят управленските си политики, свързани със своята ликвидност като предстои БНБ да издаде в наредба нови правила и процедури. За разлика от текущата парична политика, при която банките се снабдяват с местна валута (лева) срещу окончателна продажба на чуждестранна конвертируема валута (евро), в бъдеще банките ще се снабдяват с местна валута (евро) чрез ползване на кредити от централната банка, предоставяйки допустимо обезпечение.

Промяна ще настъпи и спрямо размера и процедурите за поддържане на задължителни минимални резерви. Банките опериращи на територията на страната ще имат еднакви условия за финансиране от централната банка, като тези на всички други банки, опериращи на територията на еврозоната.