Учениците от 10-и и 11-и клас ще минават военно обучение

Правителството одобри Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството.

С наредбата се регламентира обучението на учениците от 10-и и 11-и клас на средното образование, както и подготовката на военнослужещите и цивилните служители за провеждане на обучение на ученици.

В отделен раздел е определена и процедурата по кандидатстване и обучение на български граждани, отговарящи на условията на разпоредба от Закона за резерва във въоръжените сили на Република България, касаеща придобиването на квалификация „Офицер от резерва“ във висшите военни училища.

Проектът на наредбата предвижда обучението да влезе в сила от учебната 2023/2024 година. То се осъществява в рамките на часа на класа за общо 10 учебни часа, разделени на два етапа – по 5 часа в 10-и и в 11-и клас.

Обучението ще се провежда в присъствието на класния ръководител от военни или цивилни служители от Министерството на отбраната или структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.