glasses and books at the classroom table while teacher writing on a blackboard

Увеличават заплатите на учителите в Бургас

Индивидуалните основни месечни възнаграждения скачат с не по-малко от 8.4%

По-високи трудови възнаграждения ще получават педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в системата на общинското предучилищно и училищно образование. Кметът Димитър Николов и представителите на синдикатите в сферата на образованието подписаха днес анекс на действащия колективен трудов договор.

Според него, индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал се увеличават с не по-малко от 8,4 % върху индивидуалните работни заплати.

„Повишението ще е по равно за всички в системата на образованието. Инвестираме в повишаване на квалификацията на преподавателите и подкрепа за младите учители“, каза кметът Димитър Николов.

Вдигат се възнагражденията на педагогическите специалисти, които има придобити професионално-квалификационни степени /ПКС/ – за V ПКС – 45 лв., за IV ПКС – 55 лв., за III ПКС – 75 лв., за II ПКС – 100 лв. и за I ПКС – 120 лв. Преподавателите, които имат образователна и научна степен „доктор” също ще получават повече средства. За тези със степен „доктор“ увеличението е от 140 на 160 лв., а със степен „доктор на науките“ – от 170 на 190 лв. Целта на Община Бургас е допълнително да стимулира учителите постоянно да повишават своята професионална квалификация.

Новият анекс на колективно-трудовия договор ще работи още за привличане и задържане на младите учители, като стимулира преподавателите с повече опит да подпомагат по-младите си колеги за бързо адаптиране в учебния процес. За наставничество на учители анексът предвижда да се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малко от 70 лв.

За учители, преподаващи в паралелки и групи с деца със специални образователни потребности, средствата се вдигат от 33 лв. на не по-малко от 55 лв., с което ще се подкрепи още веднъж равният достъп до образование.