В Русия планират да забранят отказ за работа на бивши военнослужещи и хора с увреждания

Министерството на труда "частично е подкрепило" това предложение

Руските власти възнамеряват да забранят на работодателите да отказват да наемат кандидат за работа на основание, че е отбивал военна служба или има увреждане. Инициативата за внасяне на съответните изменения в Кодекса на труда е на Държавния правен отдел при президента, съобщи РБК.

Министерството на труда „частично е подкрепило“ това предложение.

То все още не е разгледано на заседанието на работната група, обсъждането им тепърва предстои, заяви депутатът Андрей Исаев.

Действащите разпоредби на Кодекса на труда забраняват „неоснователния отказ“ да се сключи трудов договор. Сега на работодателите се забранява да ограничават правата или да създават предимства за кандидатите за работа въз основа на пол, раса, цвят на кожата, националност, език, произход, имуществено, семейно или социално положение. Освен това Кодексът на труда (КТ) съдържа изрична забрана за отказ за сключване на трудов договор на жени поради бременност или наличие на деца.

Правният отдел при президента предлага да се допълни чл. 64 от Кодекса на труда с две нови категории работници и служители, на които се забранява да отказват сключването на трудов договор.

Бивши военнослужещи

Предлага се в тази категория да бъдат включени гражданите, които са отбили военна служба по договор или в рамките на мобилизация, както и тези, които са изпълнили договор „за доброволна помощ при изпълнение на задачи, възложени на Въоръжените сили на Руската федерация“, или са били в доброволчески формирования.

Според промените няма да е възможно да се отказва работа на такива граждани в продължение на една година след края на службата/приключването на договора, при условие че нямат медицински противопоказания за извършване на съответната работа и отговарят на изискванията за квалификация.

Лица с увреждания

Съгласно предложението на гражданите с увреждания няма да бъде отказвана заетост, но също при условие, че нямат медицински противопоказания за извършване на съответната работа и имат квалификация.

Освен това правният отдел при президента предлага да се предоставят гаранции на определени категории работници за периода на мобилизация. За тази цел на правителството следва да се предостави правомощието да определя организациите и професиите, чиято работа „осигурява на работниците резерва (отсрочка) от военна служба за периода на мобилизация или във военно време“.

Въпросите за регламентиране на наборната военна служба по време на мобилизация или във военно време не могат да бъдат отнесени към предмета на трудовото законодателство, се отбелязва в позицията на Министерството на труда.