“Проверката има за цел въвеждане на точно и еднакво прилагане на законите и e с цел актуална информация за работата по преписки и досъдебни производства на СРП. Констатациите от инспекцията ще послужат за обосноваване на организационни мерки и предложения за подобряване на работата по дела”, казаха от прокуратурата.

“Във връзка с констатирани сериозни пропуски в работата на административния ръководител на СРП още в началото на август 2023 г. Борислав Сарафов призова прокурор Н. Зартова да освободи заеманата длъжност. На основание извършена проверка в СРП в началото на октомври 2023 г. ръководството на ПРБ предложи на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет образуването на дисциплинарна проверка спрямо административния ръководител на РП-София”, добавят от държавното обвинение.