ВАС отмени глоба от близо 170 000 лв. на бившия ректор на ЮЗУ, наложена от КПКОНПИ

Върховният административен съд окончателно отмени глоби за близо 170 000 лв., наложена на бившия ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“ Борислав Юруков за конфликт на интереси.

Делото пред ВАС е от 2023 г. и е по касационна жалба на КПКОНПИ, с която антикорупционната комисия атакува решението на Административния съд в Благоевград.

КПКОНПИ установи конфликт на интереси при Борислав Юруков за това, че в качеството си на ректор на ЮЗУ в периода декември 2017 г. –декември 2020 г. е издавал в свой частен интерес множество заповеди и е утвърждавал поименните списъци към тях, с които е определял за себе си допълнителни трудови възнаграждения. Наложени са му две глоби, всяка от по 5000 лв., и са отнети в полза на държавата получените материални облаги от конфликта на интереси в общ размер 142 300 лв., както и нетното дневно възнаграждение за времето на конфликта в общ размер 16 876, 54 лв.

Върховните магистрати приемат за правилен извода на първоинстанционния съд за допуснато от КПКОНПИ съществено процесуално нарушение, изразяващо се в непрецизиране, неиндивидуализиране и противоречиво отразяване на деянията от обективна страна в обстоятелствената и разпоредителната част на решението. От една страна, не става ясно за колко деяния е санкционирано лицето – дали се касае за отделни деяния, представляващи самостоятелни нарушения, всяко от които осъществяващо поотделно фактическия състав на конфликта на интереси, или за едно нарушение, представляващо от обективна и субективна страна продължавано нарушение, посочват от ВАС.

От друга страна, дадената от антикорупционната комисия правна квалификация на нарушенията противоречи на описанието им в обстоятелствената част. Нарушението е съществено, тъй като се ограничава правото на защита и се възпрепятства извършването на съдебен контрол за законосъобразност на оспорвания акт, а това е основание за отмяната му.

„Изложените фактически и правни съображения обосновават извод за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и несъответствие с неговата цел при издаване на процесното решение на КПКОНПИ. Като е достигнал до същите изводи и уважил жалбата срещу оспорения акт, първоинстанционният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила“, заключават върховните магистрати.

Съдия Тодор Тодоров е подписал с особено мнение.