ВАС върна делото за лабораторията на „Капитан Андреево”

Магистратите от Върховния административен съд (ВАС) отмениха като неправилно решението на Административния съд София – град (АССГ) по делото за контрола на плодове и зеленчуци на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Евролаб 2011“. Върховните магистрати връщат делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, съобразно дадените указания. Делото във ВАС е по жалба на Агенцията по храните.

Съдиите от Софийския административен съд са обявили за нищожно разпореждането на председателя на БАБХ пробите от плодове и зеленчуци да бъдат изпратени в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) към БАБХ, считано от 20 май 2022 г.

Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е изяснил спора по същество, като е събрал необходимите и относими за спорния въпрос доказателства, но не ги е обсъдил поотделно и в съвкупност. Направеният от АССГ извод за липса на компетентност на органа е необоснован, тъй като не се подкрепя от събраните по делото доказателства, което е довело и до материална незаконосъобразност на акта.

От ВАС не оспорват компетентността на БАБХ, представлявана от нейния директор, който е определил Централната лаборатория да проверява пробите за наличие на пестициди и опасни болести по внасяните плодове и зеленчуци и храни от трети страни.

„Изпълнителния директор на БАБХ е наредил определянето на Централната лаборатория със сертификат № 17 ЛИ от 07 октомври 2021 г., валиден до 31 юли 2024 г. за извършване изпитания на проби за целите на официалния контрол, взети на одобрените гранични контролно пунктове в изпълнение на изискванията на съответните регламенти и решения на ЕС, по отношение на контрола върху вноса на храни от неживотински произход с произход трети страни”, пишат върховните магистрати.