ВАЖНО: Какво не знаем за новите пенсии

Никога увеличение на пенсиите не е предизвиквало толкова смесени чувства, колкото последното. От 1 октомври 894 249 пенсионери получават по-висока пенсия в резултат на преизчисление с по-голямото от ръста на средномесечния осигурителен доход за страната или на хармонизирания индекс на потребителските цени за всяка година от 2008 г. нататък.

Това увеличение има за цел да навакса годините, в които пенсиите бяха замразени (при Борисов) и годините, в които швейцарското правило даваше твърде нисък процент на увеличение. В резултат преизчислението увеличи най-вече стари пенсии, разликите от една пенсия до друга са големи, а над половината пенсионери не получават нищо отгоре.

В третото издание на информационния си бюлетин, Националният осигурителен институт публикува още подробности за това преизчисление. Те ще са в помощ на хората, които търсят обяснение защо получиха или не получиха увеличена пенсия този месец.

  1. С колко се увеличиха пенсиите в резултат на преизчислението?

В резултат на прилагането на това модифицирано швейцарско правило:

– 224 485 пенсионери получиха в повече между 100 и 200 лв.;

– 236 813 пенсионери получиха в повече между 50 и 100 лв.;

– 216 005 пенсионери получиха в повече между 10 и 50 лв.;

– 49 345 пенсионери получиха в повече между 1 и 10 лв.;

– 5011 пенсионери получиха в повече сума, по-малка от 1 лв.

162 590 пенсионери получават увеличение от над 200 лв., като тук влизат и хората с пенсии, ограничени от тавана на пенсиите, който от 1 октомври е увеличен от 2000 на 3400 лв.

Действителните размери на още над 317 000 пенсии получават увеличение, но тъй като са твърде ниски и след преизчислението остават под минималната пенсия, остават без промяна. Сред тези хора има особено голямо разочарование, но НОИ напомня, че причината за този резултат е по-големият, изпреварващ ръст в последните години на минималната пенсия спрямо тези със среден и висок размер.

  1. Кои пенсии бяха увеличени с преизчислението?

При изплащаните пенсии и добавки, отпуснати с начална дата преди 2008 г., увеличение има при 557 830 от тях, или 69%. В следващите години делът на увеличените пенсии намалява:

(Таблица: НОИ)

  1. Кои видове пенсии подлежат на преизчисление?

– пенсиите, свързани с трудова дейност и отпуснати до края на 2021 г. Това са пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност поради общо заболяване; пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;

– пенсиите за военна инвалидност и тези за гражданска инвалидност, ако размерът им (като по-благоприятен) е
определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест (лични и наследствени), като и тук става дума за отпуснати до края на 2021 г.;

– вдовишките добавки от посочените видове пенсии.

  1. Кои пенсии не се преизчисляват?

На преизчисляване от 1 октомври 2022 г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.).

  1. Как се извърши преизчислението?

Припомняме механизма на преизчисление:

При преизчисляването на пенсиите за трудова дейност, считано от 1 октомври 2022 г. най-напред се определя размер на пенсията, относим към годината на отпускането ѝ (т.н. „базов размер“), след което той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането ѝ с по-голямото от ръста на средния осигурителен доход или на хармонизирания индекс на потребителските цени. Ако след преизчислението размерът на пенсията е по-нисък или пък остава под минималния размер на съответния вид пенсия, НОИ запазва по-благоприятния вариант за пенсионера.

Тук трябва да обърнем внимание на два детайла – въпреки преизчислението от декември 2021 г. с по-висока тежест на стажа от 1,35, сега пенсиите отново се смятат според тежестта, действала през съответната година от миналото, т.е. с по-ниска тежест.

Ето тежестта на стажа за всяка година на преизчислението в таблица на НОИ:

Вторият детайл е, че в окончателно определената пенсия вече няма добавка от 60 лв., въпреки че тази сума се добави не само към съществуващите към 1 юли пенсии, но и към всички отпускани оттам нататък.

  1. Как се преизчислиха пенсиите на работещите пенсионери?

При определяне на базовия размер на пенсията се вземат предвид индивидуалният коефициент към 30 септември 2022 г. и продължителността на осигурителния стаж, зачетен към 30 септември 2022 г. Работещите пенсионери трябва да си припомнят и процента, който получават за зачетените години осигурителен стаж след отпускането на пенсията. Той се начислява за всяка година действителен, календарен осигурителен стаж, положен след 31 декември 2006 г., ако обаче човек е придобил право на пенсия, без тя да е отпусната. След 1 януари 2018 г. условието е да няма отпусната лична пенсия. В тези случаи в размера на пенсията се прилагат следните проценти:

(НОИ)

  1. Как се преизчислиха инвалидните пенсии?

Хората с инвалидна пенсия поради трудова злополука и професионална болест трябва да имат предвид друг набор от коефициенти, които зависят от степента на трайно намалена работоспособност, определена от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК към 1 октомври 2022 г. и се прилагат при определянето на размера на пенсията.

  1. С колко процента се увеличава пенсията за всяка година?

В последните години швейцарското правило не беше най-удачният вариант за осъвременяване на пенсиите. Причината за това е, че то взема 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от ръста на потребителските цени, а имахме период на нулева инфлация, която водеше до нисък процент на осъвременяване и в крайна сметка до изоставане на пенсиите от общия ръст на доходите у нас. Това се вижда и от процентите, приложени сега в преизчислението. Само в една година е ползван хармонизираният индекс на потребителските цени – 2010 г., когато той е бил над ръста на средния осигурителен доход. При всички останали се прилага средният осигурителен доход, като процентите варират от 4 до 25,7.