видеонаблюдение
видеонаблюдение

Венцислав Караджов: Има ръст на оплакванията срещу видеонаблюдението

Драстично намаляха жалбите срещу партиите

Венцислав Караджов е юрист, завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ През периода 2000-2011 г. е работил по различни международни проекти, свързани с борбата с корупцията и изграждане на функциониращи демократични институции. През 2009 г. е съветник на министъра на вътрешните работи в сферата на международната дейност и борбата с корупцията. От 2011 г. е главен експертен сътрудник към 41-вото и 42-рото Народно събрание. Бил е член на Централната избирателна комисия. От април 2014 г. е председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

– Господин Караджов, как оценявате риска за злоупотреби с лични данни у нас? Хората проявяват недоволство от това, че често се искат данните от личната карта, например за отсядане в хотел.
– Необходимостта от обработването на лични данни произтича от различните сфери и ситуации, в които всеки от нас попада. Предоставянето им винаги е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните. Хората следва да знаят, че администраторът в хотела не иска личната карта самоволно. Гостите са длъжни да представят личен документ, с който да удостоверят самоличността си. Добрата практика обаче изключва задържането и копирането под какъвто и да е предлог. В КЗЛД например сме получавали множество сигнали за копиране на лична карта в хотел.

– Можете ли да кажете за тази година колко са жалбите за злоупотреби?
– От началото на годината са постъпили над 260. Най-честите оплаквания са свързани с предоставяне на лични данни за събиране на вземанията, претендирани от дружества, предоставящи комунални услуги, включително и при хипотезата на цесия. През тази година нарастват жалбите за обработване на лични данни чрез видеонаблюдение, осъществявано от съседи, домоуправители или работодатели.

– Кой е най-фрапиращият случай на злоупотреба, с който сте се сблъсквал във вашата работа?
– Имаме практика в годишните отчети на КЗЛД да включваме информация относно специфични казуси. Нужно е да се отбележи, че настоящият състав на комисията встъпи по времето, през което се подадоха стотици жалби с твърдения за злоупотреби от политически партии и коалиции от партии при съставянето на списъците на поддръжниците им за регистрация на отминалите избори. Това беше на първо място прецедент в историята на комисията, тъй като подобна масовост на жалби по идентични случаи се случва за първи път, и на следващо място – предизвикателство за самата комисия. Ситуацията тогава наложи да се предприемат безкомпромисни действия.

– А във връзка с предстоящите избори, какво конкретно е предприето, за да не се повтори ситуацията от евроизборите?
– В резултат на предприетите през 2014 и 2015 г. мерки за санкциониране на констатираните нарушения и предотвратяване в бъдеще извършването на злоупотреби с личните данни на избирателите, се наблюдава драстично намаляване на броя на жалбите и сигналите срещу политически субекти. За сравнение броят на постъпилите жалби и сигнали след приключване на проверките е 53, спрямо 1380 жалби и сигнали по време на изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г. Важно е да отбележа, че за предстоящите избори КЗЛД със свое становище даде конкретни насоки на ЦИК и политическите субекти, касаещи законосъобразното обработване на личните данни на избирателите.

– Защо беше взето решението да се скрие ЕГН-то от ученическите бележници? Може ли да бъде приложена такава мярка и за студентските книжки?
– В края на 2014 г. беше анализирана правната уредба във връзка с основните документи в областта на образованието. Комисията прие, че при определянето на задължителното съдържание на документите е важно да се отчитат условията, при които те се използват и съхраняват, особено когато става въпрос за деца. При използването на ЕГН в тези формуляри се нарушават някои от основните принципи, като например този за обработването на минимален обем от данни, които са достатъчни за постигане на определените цели. Като отчитаме положителния ефект от решението за бележниците, вниманието на нашите експерти сега е насочено и към анализ на други документи в системата на образованието, в т.ч. и студентските книжки. ЕГН-то е уникалният номер, чрез който физическите лица се определят еднозначно. Не винаги обаче целта на издаването на един официален документ е да се идентифицира еднозначно лицето. КЗЛД насърчава използването на датата на раждане вместо ЕГН винаги, когато това е възможно и не противоречи на изрични разпоредби на закона.

– Едни от най-честите измами стават в интернет. Колко предпазливи трябва да бъдем в мрежата?
– Бурното навлизане на информационните технологии във всяка област дава тласък в развитието на съвременното общество. С това начините за достъп до информация стават все повече, а обменът на данни – неограничен. В много от случаите нямаме време да се запознаем с политиката на конкретния сайт и приемаме условията, без да сме ги прочели. Последствията от това могат да са свързани с получаването на многобройни нежелани съобщения по електронната поща. Но могат да доведат и до опасна злоупотреба с лични данни, която да причини морални и материални щети. Друга възможност наши данни да бъдат разпространени неправомерно в мрежата, се свързва с т. нар. „малуер” или „зловреден софтуер”, т. нар. вируси, червеи, троянски коне и др. Щетите от тях варират от появяване на нежелани рекламни материали по време на сърфиране в интернет, кражба на лични данни, унищожаване на информация, забавяне или цялостно блокиране на работата на компютъра. Проблемът има много аспекти и КЗЛД работи в тясно сътрудничество с IT специалисти, Комисията за защита на потребителите, ДАНС, МВР и прокуратурата. На официалния сайт на КЗЛД сме предоставили информация и съвети и за децата. Тъй като значително е снижена долната граница на възрастта на потребителите на интернет, необходимо е още от най-ранна възраст да създадем у децата реална представа за интернет пространството.

– Има очаквания, че страната ни ще влезе по въздух и вода в Шенген през октомври. По-специфична ли ще бъде системата на лични данни тогава?
– България измина дълъг път на подготовка и доказване на готовността си да стане пълноправен член на Шенгенското пространство. Страната ни изпълнява изискванията за осигуряване на необходимото ниво за защита на данните и към настоящия момент българските компетентни органи работят и познават добре спецификите на Шенгенското информационно пространство (ШИС). Във всички случаи достъпът, използването и съхраняването на данни се извършват по строго регламентиран начин и при зачитане на основните права на европейските граждани.