XXI век: Кандидатстваме за детските по мейл

Родителите, които имат право на семейни помощи за деца, ще бъдат сериозно облекчени в подаването на нужните документи – те ще могат да подават заявленията си директно и по мейл. Това предвиждат промени в правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, предложени от социалното ведомство.

В момента заявленията декларации се подават в дирекциите Социално подпомагане“ по няколко начина – лично, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис. Занапред се добавят още две опции – чрез персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт или на електронния адрес на съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Това ще облекчи сериозно хиляди родители, получаващи различни видове еднократни или месечни семейни помощи – като еднократните помощи при бременност, при раждане, при осиновяване, за отглеждане на близнаци, за отглеждане на дете от мaйка (осиновителка) студентка в редовна форма и др., или месечните помощи за отглеждане на дете до 1 г., за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за отглеждане на дете с трайно увреждане и за деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

С промените в правилника се урежда и редът, по който за пръв път от новата учебна година еднократна помощ ще получават и всички деца от втори, трети и четвърти клас. Доходите на семействата няма да имат значение. Досега еднократна сума получаваха само децата в първи и осми клас. В момента размерът на тази помощ е 300 лв., като сумата по принцип се определя с бюджета за съответната година. За 2023 г. все още нямаме такъв, но за учебната 2023/24 г. има време нужните средства да се заложат.

Право на тази помощ ще имат не само децата от държавните и общинските училища, както досега, но и тези от частните училища – под 3000 в цялата страна. От оценката на въздействието на проекта става ясно, че прогнозно за 2023 г. децата, записани в първи, втори, трети и четвърти клас ще са около 208 000 деца – по 52 000 деца в съответния клас. Записаните в осми клас пък прогнозно се очаква да са около 50 000 деца, т.е. от еднократни помощи през 2023 г. следва да се възползват над 250 000 ученици.

Промяна има и по отношение на самотните осиновители, съгласно която те ще получават без доходен критерий месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и месечни помощи за отглеждане на дете до една година. Към момента осиновителите, отглеждащи сами децата си, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, са около 320.

Прецизирани са и разпоредбите на закона, касаещи отпускане на месечните помощи за децата със или без право на наследствена пенсия от починал родител. През 2022 г. 13 320 деца със или без право на наследствена пенсия са получили месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст. Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител са предоставени за 2 027 деца.